Previous Page  38 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 38 / 92 Next Page
Page Background

38

SBM’den ·

From SBM

Sigorta sahteciliği dünyada oldu-

ğu gibi Türk sigorta sektöründe

de en önemli finansal problem-

lerden biri olarak öne çıkıyor.

Bu problemle mücadele ede-

bilmek için geçmişte karşılaşılmış

şüpheli

aktivitelerden

yola

çıkılarak oluşturulan iş kuralları

otomotize edilerek fraud yöne-

tim sistemleri oluşturulmaya

başlanmıştır.

Sadece iş kuralları ile fraud

tespit etmeye çalışmak yeterli

değildir

çünkü

bu

durum;

hasar

tazmin

süreçlerinin

uzamasına,

müşteri

şika-

yetlerine ve giderlerin artmasına

yol açabilir. Ayrıca bir iş kuralına

dayalı fraudyöntemi engellenmeye

başlandığında zamanla bir diğer

fraud yöntemi ortaya çıkar.

Hasar ödemesi yapmadan önce fraud’u tespit

etmek en etkili yoldur. Fakat fraud yöntemleri

genellikle anlaşılmaz ve akla gelmeyecek yöntem-

lerden oluşur. Yeni bir fraud yöntemi çoğunluk-

la hasar ödemesi yapıldıktan sonra anlaşılmaya

başlanır. Burada devreye öngörü modelleri (Pre-

diktif analitik) girmeye başlar. Analitik metodlar

ödeme öncesinde veya sonrasında fraud kaynaklı

problemleri tespit eden, ve sistemin zayıflıklarını

ve açıklarını bulan güçlü yöntemlerdir.

İdeal yaklaşım analitik metodları ve iş kurallarını

birleştirmekten geçer. Analitik metodlar ile yeni

ve bilinmeyen fraudlar tespit edilirken, iş kuralları

ile bilinen fraudlar hasar tazmin sürecinin erken

safhalarında engellenir.

Analitik modeller her yeni hasar dosyasını kulla-

narak kendi kendini öğretir ve performansını artırır.

Ayrıca zaman içinde analitik metotlarla tespit

edilen yeni fraud yöntemleri iş kuralı olarak fraud

engelleme sistemine eklenir.

Insurance fraud is at the forefront

as one of the major financial

problems of the insurance

industry in Turkey as it is in the

rest of the world.

In order to tackle insurance fraud,

fraudmanagement systems have

been created by automation of

business rules developed from

the suspicious activities faced in

the past.

It is not sufficient to detect

insurance fraud just by using

business rules because this

would prolong claim-processing

times, cause customer complaints

and increase costs. In addition

after implementation of business

rule based fraud prevention, this

would result in the emergence of

another fraud method over time.

Themost effectivemethod is todetect fraudbefore

making claim payments. However fraud methods

are usually not comprehended easily and may

include methods that would be hard to imagine.

A new fraud method is usually realized after a

claim payment is made. At this point, predictive

analytical models enter the picture. Analytical

methods are powerful tools that detect fraud-

based problems before and after the payment and

determine the weak points and gaps in the system.

The ideal approach would be the combination of

analytical methods with business rules. While

analytical methods are used to detect new and

unknown fraudmethods, business rules are applied

to stop known fraud methods from taking action

in the early phases of the claim payment process.

Analytical models learn from new claim file and

increase its performance.

In addition, new fraud methods detected using

analytical methods are added to fraud prevention

system as business rules.

ANALİTİK + İŞ KURALLARI = BÜYÜK ETKİ

ANALYTICAL + BUSINESS RULES = BIG IMPACT

Zekeriya Tavlaşoğlu

Suistimal Engelleme Sis. Geliştirme

Fraud Prevention System Development