Previous Page  41 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 41 / 92 Next Page
Page Background

41

From SBM

· SBM’den

Veri Sözlüğü ve KPI Tanımları

Veri ambarı projelerinde en öncelikli konulardan

biri raporlanması hedeflenen KPI'ların belirlenmesi

ve bu KPI'ların tanımlandığı Veri Sözlüğü'nün

oluşturulmasıdır. Hedef, sigortacılık sektöründe

elde edilen sonuçların, üzerinde anlaşılmış ortak

performans kriterleri ile ölçülmesine yardımcı

olmaktır. Bu amaçla, projenin ilk aşamasında,

mevcut

raporların

incelenmesi,

sektördeki

raporlama ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve

müşterilerden gelen isteklerin değerlendirilmesi

sonucu, hedef KPI kümesini tanımladık. Ölçümleri,

poliçe, risk, teminat ve hasar gibi temel varlıklar

bazında tarifledik. Bu ölçümlerin kombinasyonu

olan KPI'ları formülize ettik, KPI'ların tarihsel olarak

nasıl anlamlandırılacağını netleştirdik.

Modelleme

Veri ambarı modellerinin; sektördeki iş yapış

şekline ve bilgi yapısına uygun olması önemlidir.

SBM Ortak Veri Ambarı modelini, sektör işleyişini

dikkate alarak, Elementer(Hayat Dışı) ve Hayat

olmak üzere iki ana konu etrafında kurduk. Her iki

konu için poliçe ve hasar tabloları tasarladık. Sağlık

sigortası ürünlerinin elementer modelde olmasına

karar verdik.

Şirketler tek poliçe altında birden fazla riski (sigorta

konusunu) sigortalayabilmekte ve her bir risk için

SBM Insurance Common Data Model

Project and Its Benefits

One of the most important topics of data

warehousing projects is to define the target

reporting KPI set in order to create the data

dictionary. This helps the industry to measure the

results by well-defined common performance

criteria understood by all. We, also, for this reason,

worked on the KPI definitions, by studying the

existing BI reports, analyzing the general reporting

needs of the industry and evaluating new requests

from the customers. Measures have been defined

based on policy, claim, risk and coverage. We

formulated KPIs that are combination of these

measurements. We clarified how the history of

these KPI’s should be stored.

Modelling

It is important for data warehouse models to be

aligned with the way industry executes and the

structure of the operational data. So, we developed

the common insurance data model around two

main subjects of non-life(elementary) and life with

this perspective. Policy and claim based databases

are designed and the health insurance is decided to

be in the elementary model.

Intheinsurancebusiness,oneormorerisks(subjects

of insurance) can be covered in a single policy and

ÖRNEK KPI KÜMESİ

SAMPLE KPI SET