Previous Page  19 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 19 / 76 Next Page
Page Background

19

2013 yılının iyi geçmesinin diğer

nedenlerinden bazıları hiç şüphe-

siz, mevcut potansiyelin doğru

değerlendirilmesi, bireysel düzey-

deki zenginleşme ve sigortalılık bil-

incinin artması olarak özetlenebilir.

Ülkemizdeki sigorta sektörü, düşük

sigortalılık oranlarının da etkisiyle

güçlü bir büyüme potansiyelini

içinde barındıryor. Bu nedenle, sek-

törün büyüme trendinin sürerek,

yeni yılda da olumlu gelişeceğini

umut ediyoruz.

Türkiye’nin demografik yapısına dair istatistiklere bakıl-

dığında şu anda genç nüfusun yüzde 64,1’inin 14-60

yaş arası olduğunu görüyoruz. 2050 tahminlerinde de

bu rakamların yine benzer şekilde devam edeceğini

öngörüyoruz. Bu da Türkiye’nin tüm sektörler için içinde

bulundurduğu potansiyeli gösteriyor.

2013 yılında yıldızı parlayan branşlar arasında mühendis-

lik ve sorumluluk sigortaları ve konut sigortalarını

söyleyebiliriz.

Sektör hem farklılık yaratıp hem de rekabet

ortamı oluşturmak için 2013 yılında mühendislik ve sorum-

luluk sigortalarının üzerine eğildi.

Sivil risklerde kentsel dönüşüm projeleri ve konut inşaat

projelerinde yaşanan yoğunluk ile konut sigortası satışların-

da artış gözlendi. Tapu işlemlerinde, su ve elektrik abone-

lik işlemlerinde zorunlu deprem sigortasının da zaruri hale

getirilmesine bağlı olarak bu branşın satışında artış oldu.

Bunların da etkisiyle yangın branşı kârlı bir şekilde büyüme

göstermeye başladı.

Mühendislik sigortaları özelinde inşaat ve makina

kırılmasında yaşanan büyüme ve bunun kârlılığa olumlu

etkisiyle birlikte bu branşların seneyi olumlu bir şekilde

kapatacağını öngörüyoruz. Özellikle inşaat branşına

bakıldığında 2013 yılının ilk 7 ayında geçen seneye oranla

yaklaşık %74’lük bir büyüme söz konusu.

2013 senesini kendi özelimizde değerlendirdiğimizde

Generali Grup’un son beş yıldaki en iyi dokuz aylık dönemi-

ni yaşadığımızı belirtebiliriz. Genel faaliyet gelirlerinin (%6,2

artarak neredeyse 3,4 milyar € düzeyine ulaşan) katkısıy-

la net kâr %40’tan fazla bir artışla, 1,6 milyar € düzeyine

ulaştı. Bu rakamlar

Grup CEO’muz Sn. Mario Greco

’nun

deyimiyle dönüşüm yolculuğunun başında iyi bir mesafe

kaydettiğimizi gösteriyor. Generali Grup’a ait tüm yılı kap-

sayan değerlendirmeleri heyecanla bekliyoruz.

Undoubtedly, some of the reasons

why 2013 has been such a good year

for the sector, can be summarized

as correct utilization of the existing

potential, increased income at

the individual level, and increased

awareness for insurance. Insurance

industry in our country offers great

growth potential partly because of

the currently low ratio of insurance

holders. Thus, we expect the growth

trend in the sector to continue in the

new year.

Looking at the demographics of Tur-

key, we see that 64,1% of the population is aged between 14 to

60. We expect that this trend will continue in 2050 as well. This

proves the great potential that Turkey offers for all sectors.

Among the insurance lines that were at the fore front in 2013

were engineering, liability and homeowner’s insurance. With

the goal of differentiating itself and creating a competitive

environment, the industry focused more on engineering and

liability insurance in 2013.

As a result of increases in the urban transformation projects and

increase in the number of new residential projects, an increase

in the demand for homeowner’s insurance has been observed.

After it became mandatory to have earthquake insurance to

complete deed transactions and water and electricity service

subscription transactions, an increase in the amount of

homeowner’s insurance sales has been observed. As a result,

fire insurance started to demonstrate profitable growth.

As a result of the growth observed in the construction and

machinery breakdown insurance and its positive influence

on profitability, we expect these lines to close the year with

favorable figures. Especially looking at the construction line, we

see that this line has grown by 74% during the first 7 months of

year 2013 compared to the same period of the previous year.

Looking at year 2013 from the perspective of our company,

we can say that we are going through our best 9 month period

for the last 5 years. With the contribution of the increase from

the operating income (which reached around €3.4 billion with

an increase of 6.2%), our net profit increased by over 40% and

reached €1.6 billion. These figures, as our CEO Mr.Mario Greco

puts it, shows that we had made good progress at the start of

our corporate transformation journey. We are looking forward

to getting the results of Generali Group’s overall performance

for the whole year.

GÖRÜŞ/YORUM

OPINION/COMMENT

SBM’nin son teknolojiden

yararlanarakyürüttüğü

çalışmalarla sigortalıların yanında

olması ve ihtiyaç duydukları

bilgileri hızla sağlamaları son

derece önemli

It’s crucial that SBMutilizes

the latest technologies to give

support to the policy owners and

provide themwith the necessary

informationwhenever they need it