Previous Page  15 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 76 Next Page
Page Background

15

2013 yılı içerisinde sigorta sektöründe teminat bulunama-

yan riskler ve artan poliçe fiyatları tartışmaları da oldu. Bazı

sigorta şirketlerinin, Türk Ticaret Kanunu’nda açık hüküm

bulunması ve Hazine Müsteşarlığı’nın da bu hükmü teyit

etmesine rağmen, vatandaşın atadığı eksperin ücretini

ödemekten imtina etmesi, bu tür hasarlarda sorun çıkar-

ması, konuyu yargı çözümüne bırakması da cabası oldu.

Özetlemek gerekirse, 2013 yılı sigorta şirketlerinin mali

açıdan bir nebze toparlandığı bir yıl oldu.

SBM büyük bir başarı hikayesi,

milli gururumuzdur.

Merkezin bu günlere gelmesinde emeği bulunan herkese

teşekkürlerimi sunuyorum. Diğer yanda, gelinen bu nokta-

da, öncelikle SBM’nin daha bağımsız bir yapıya kavuşturul-

ması şart. Zira, son mevzuat değişikliği ile SBM’ye gözetim

(denetim) görevi de verildi. Ayrıca, SBM’de pek çok kişisel

verinin de toplandığına şahit olduk. Böyle bir kurumun ta-

mamen bağımsız olması gerekmektedir.

SBM sektörün her anlamda veri deposu olmalıdır.

Elektronik imza uygulamasıyla oto kaza branşında

toplanan veriler ve bu verilerden yola çıkılarak alınan

istatistikler,

merkezi veri tabanı ve SBM’nin önemini

ortaya

koymaktadır. Ancak bu yeterli değildir. Bütün branşlarda

oto kaza branşındaki uygulamaya benzer uygulamaların

faaliyete geçmesi ile sigorta suistimallerinin önüne büyük

ölçüde geçilebilecektir.

SBM’nin sigortacılık sektörü dışındaki kurum ve kuruluşlar

ile ilişkilerinin geliştirilmesi, ülke menfaatlerine önem-

li oranda katkı sağlayacaktır. Bu doğrultuda çalışmalar

yapılmalıdır.

Sigortacılık sektörünün temel aktörlerini sıraladığımızda,

sigorta şirketleri, eksper, aracılar ve aktüerler en başta

yer almaktadır. SBM’ye veri sağlayan en önemli aktörler

ise, eksper ve acentelerdir. Bu kapsamda, acente ve

eksperlerin SBM Danışma Komitesinde yer alması önemli

bir gelişmedir. SBM’yi en fazla kullanan aktörler olarak

taleplerimizi, yaşadığımız sıkıntıları ve çözüm önerilerimizi

doğrudan aktarabileceğimiz bu yapının kurulması oldukça

faydalı olmuştur. Diğer yandan, söz konusu Komitenin

yetkisi artırılarak acente ve eksperlerin yaşadıkları

sorunlara daha hızlı çözüm üretebilecek hale getirmesi

sağlanabilir. Ayrıca, TOBB Sigortacılık Müdürlüğü’ne

daha fazla ve detaylı raporlamanın yapılması, eksperlerin

etkinliğini artıracak ve sektöre olumlu katkı sağlayacaktır.

SEİK Başkanı olarak 2014 yılının başta meslektaşlarımız

olmak üzere tüm sigortacılık sektörü için güzelliklere vesile

olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza sağlık ve mutluluk-

lar diliyorum.

from paying the fee for the adjuster appointed by the citizens

despite the presence of a provision mandating it in the Turkish

Code of Commerce and Undersecretariat of the Treasury’s

approval of this provision, and this caused serious problems and

the issue was taken to the court for final decision. In summary,

year 2013 has been a year of slight financial recovery for

insurance companies.

SBM is a great success story and is our national pride. I’d like

to express my thanks to everyone who contributed to all the

progress that our center has made until now. On the other

hand, at this point, it is now a must that SBM becomes an

independent institution. With the recent amendment made to the

legislation, SBM has been given the duty of monitoring (carrying

out inspections) as well. We also witnesses that SBM is able to

gather a great deal of personal information as well. An institution

of this nature must be fully independent.

SBM should become the data warehouse of the sector as a whole

in every sense. Data collected in Motor line via the electronic

signature feature and the statistics created based on this data

underlines the importance of a database and SBM itself. However

this alone is not sufficient. By implementing in all insurance lines,

applications like those currently in practice in the Motor line it

would be easier to prevent insurance fraud to a great extent.

Improving SBM’s relations with institutions and organizations

outside the insurance industry would be beneficial for the country

as a whole. SBM needs to work on that.

The major players of the insurance industry are the insurance

companies, adjusters, intermediaries and actuaries. The most

important players that provide data to SBM are adjusters and

agencies. In this regard, it is a very important development that

the agencies and adjusters are involved in the SBM advisory

board. This new structure which allows us, the players that utilize

SBM most frequently, to directly communicate our problems and

recommendations for solutions to these problems turned out to

be extremely beneficial for us. On the other hand, the committee

in question can be given a broader authorization to enable it

to find faster and more effective solutions to the problems

experienced by the agencies and the adjusters. Also, more and

more detailed reporting to TOBB General Directorate of Insurance

would improve the effectiveness of the adjusters and benefit the

insurance industry.

As the Chairman of SEIK, I wish that year 2014 would bring

happiness, health and good developments for our colleagues and

the insurance industry as a whole.

GÖRÜŞ/YORUM

OPINION/COMMENT