Previous Page  10 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 76 Next Page
Page Background

10

Sektör açısından 2013 yılı geçmiş

yıllara nispeten daha olumlu seyretti.

2013 ilk 10 aylık verileri ışığında

13,85%’lik bir reel büyüme oranı

yakalanmış durumda. 1 Nisan 2013

tarihinde yürürlüğe giren Kasko

Genel Şartları ile belirli aksaklıklar

giderilmiş oldu. Yangın branşında

yaşanan büyük hasarlar kârlılığa

negatif etkide bulunmuş olsa da

risk kabul ve fiyatlama konusunda

sektörün daha dikkatli davranmasını

sağladı.

Sektör Kârlılığı

ise halen

istenen düzeyde değil.

Neova Sigorta açışından bakıldığın-

da ise, 2013 yılı ilk 10 aylık verilerine

göre bir önceki döneme oranla reel

olarak %88’in üzerinde bir büyüme

gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Yıl

sonunda 265 Milyon TL prim üretimi

ve 19-20 milyon TL civarında da bir

kâr yazmayı öngörüyoruz.

Trafik branşı halen istenen düzeyde

hasar prim oranına sahip değil

Sektörün ciddi zararlar yazdığı Trafik ve Kasko branşlarında

yaşanan fiyat artışları 2013 yılını olumlu etkiledi, ancak

halen diğer branşlardan sübvanse edilen trafik branşı

istenen düzeyde bir hasar prim oranına sahip değil.

Sigortalılar açısından bakıldığında ise 2013 yılı geçmiş

yıllardan alışmış oldukları çok düşük fiyatlarla sigorta

yaptırmanın artık mümkün olamayacağının kabulü adına

bir geçiş dönemi oldu. 2014 yılında da bu iyileşmenin

devam edeceğini ve diğer sorunlu bir branş olan yangın

branşında da risk kabul ve fiyatlama konusunda daha

teknik yaklaşımların kuvvetleneceğini öngörüyoruz.

Ne yazık ki ülke ve sektör olarak zayıf bir hafızaya sahibiz.

Bunun sonucu olarak geçmiş dönemlerde yaşadığımız

sıkıntıları ve sebeplerini kolayca unutabiliyoruz. Kıyasıya fi-

yat rekabeti, sigortacılık tekniklerine uymadan yapılan fiyat-

landırmalar ve iş kabulleri son yıllarda yaşanan zararların

bir sebebi olarak karşımıza çıkmıştı. Şimdilerde ufak kârlar

yazmaya başlayan sektörün tekrar aynı hataya dönmeye-

ceğini ümit ediyoruz. Bununla birlikte yapılan hatalardan

dersler çıkarılması ve sistematik çözümler bulunması

gerektiği görüşündeyiz.

Amerika ve İngiltere gibi sigortacılığın gelişmiş olduğu

ülkelerin aksine pratikte Türkiye’de sigortacı olarak iş

kabul sırasında sigortalıdan herhangi bir düzenleme

Year 2013 was a relatively better year

for the insurance industry. In light of

the data from the first 10 months of

2013, the sector has achieved a real

growth rate of 13,85%. The “General

Conditions for Motor Own Damage

Insurance” that took effect as of 1 April

2013 fixed certain issues in the sector.

Even though large-scale fire claims

had a negative effect on profitability, it

allowed the sector to be more cautious

in terms of risk-taking and pricing.

However, the overall level of profitability

is still not at the desired level.

Looking from the perspective of Neova

Insurance, based on the 10 month

data from 2013, we’ve achieved a real

growth rate of over 88% compared to

the same period last year. We expect to

generate total premiums of 265 million

TL and make a profit between 19-20

million TL.

Motor TPL Loss Ratio is Still Not

at the Desired Level

The price increases in the Motor TPL

and MOD where the sector incurred big losses had a positive

influence on 2013. However, the Motor TPL, which is subsized

by other lines, still has a loss ratio above expected. And looking

from the policy owner perspective, year 2013 has been a year of

transition whereby the policy owner realized that they could no

longer get the lower prices of the past. We expect this improve-

ment to continue in 2014 as well and foresee that more technical

approaches will dominate the fire insurance, which is another

problematic category.

Unfortunately, as the industry and a country, we have a

weak memory. As a result we can forget about the problems

we’ve been through recently and their reasons easily. Intense

price competition, pricing made without following insurance

techniques and business acceptance in the same way, had come

to the forefront as the main causes of the problems experienced

in recent years. We hope that the industry which has recently

started recording slight profits wouldn’t repeat the same mistake.

In addition, we believe that the sector needs to learn lessons from

the mistakes made and find systematic solutions.

Unlike countries like USA and UK where the insurance industry is

advanced, in practice in Turkey, we don’t ask the policy owner to

do certain arrangements or take certain precautions at the time

of business acceptance. Whenever you like you can easily find

another coverage from another insurance company by paying

a slightly higher premium. This is similar to playing Russian

roulette with a gun that you know will fire one day.

INTERVIEW

RÖPORTAJ

Verilerin ortakbir havuzda

toplanması, özellikle iş kabullerinde

şirketlerin riskleri daha iyi

okuyabilmesi adına çok faydalı

olmuştur

Gathering all data in a common pool,

is especially beneficial for companies

in terms of allowing themto analyze

risksmore effectively at the time of

accepting incoming business.