Previous Page  7 / 104 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 104 Next Page
Page Background

7

Üye Sigorta Kuruluşları

2017 Yılı itibariyle Tahkim sistemine 48 sigorta

şirketi, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Tarım

Sigortaları Havuzu (TARSİM) ve Güvence Hesabı

olmak üzere toplam 51 üye kuruluş bulunmaktadır.

Üye kuruluşların 35 adedi Hayat Dışı, 16 adedi ise

Hayat branşında faaliyet göstermektedir.

Sigorta ve İtiraz Hakemleri

Başvuru şartlarını taşıyan uyuşmazlıklar, sigortacılık

ve sigorta hukuku alanında uzman hakemler

tarafından incelenmektedir.

Komisyon’a intikal eden ilk derece başvuruları

incelemek üzere aktif hakem listemize kayıtlı 137

Hayat Dışı, 15 Hayat Sigorta Hakemi, Uyuşmazlık

Hakem kararlarına karşı yapılan itiraz başvurularını

incelemek üzere aktif itiraz hakem listemize

kayıtlı 49 Hayat Dışı, 4 Geçici Hayat İtiraz Hakemi

bulunmaktadır.

Komisyona Başvurular

Komisyon’umuza 2015 yılında 26.039, 2016 yılında

42.029, 2017 yılının ilk çeyreğinde 19.128 adet başvuru

olmak üzere bugüne kadar toplam 106.562 adet

başvuru yapılmıştır.

Komisyon Bilgi İşlem Sistemi

İstatistiklerdegözönündebulundurulduğunda,

yıllar bazında artan başvuru sayısı

Komisyon’un iş hacmini arttırmış,

Komisyon

bünyesinde

kullanılan

sistemlerin geliştirilmesi ihtiyacını

ortaya çıkarmıştır. Başvuruların

hızlı ve eksiksiz takibinin yanında,

başvurulara ilişkin istatistiki verilerin

denetim organları, sektör kurumları

ve kamuoyunun bilgisine en doğru bir

biçimde sunulabilmesi amacıyla 2012

yılı itibariyle Komisyon’umuzda kullanılmak

üzere yeni bir bilgi işlem sistemini faaliyete geçirdik.

Member Insurance Organizations

As of 2017 members of the Arbitration system

comprise 48 insurance companies, Turkish Natural

Catastrophe Insurance Pool (DASK), Agricultural

Insurance Pool (TARSİM) and Assurance

Account, corresponding to a total of 51 member

organizations. 35 of the member organizations are

in Non-life branch while 16 of them are in the Life

Insurance branch.

Insurance and Objection Arbitrators

Conflict cases that meet application conditions

are reviewed by arbitrators that are experts in

insurance and insurance law.

There are 137 Non-life Arbitrators and 15 Life

InsuranceArbitratorsregisteredinourCommittee’s

active Arbitrator list to review first degree

applications that are referred to our Committee

and there are 49 Non-life Arbitrators and 4

Temporary Life Insurance Objection Arbitrators

registered in our Committee’s Objection Arbitrator

list to review objection petitions made against

decisions of conflict Arbitrators.

Applications to be Made to the

Committee

Until today, a total of 106.562 applications have

been made to our Committee. 26.039 of these

applications were made in 2015, 42.029 were made

in 2016 while 19.128 of them were made during the

first quarter of 2017.

Committee Data Processing System

Based on relevant statistics, it is seen that the

number of applications, which has increased

over theyears, has increasedtheworkload

of the Committee, resulting in a need to

upgrade the data processing systems

used by the Committee. In 2012, we

commissioned a new data processing

system to be used by our Committee

with the goal of ensuring quick and

accurate file processing, and gathering

accurate statistical data related to

applications which would be presented to

audit authorities, institutions in the sector and

the public.

Opinion/Comment

· Görüş/Yorum