Previous Page  6 / 104 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 104 Next Page
Page Background

6

5684 sayılı Kanun’un 30. maddesi çerçevesinde

oluşturulan Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta

ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan kişiler

ile sigorta tahkim sistemine üye sigorta kuruluşları

arasındaki sigorta sözleşmesinden kaynaklanan

uyuşmazlıkların, bu alanda uzmanlaşmış hakemler

tarafından basit, süratli ve adil bir biçimde çözülmesi

amacını gütmektedir. Kendisine yapılan başvurulara

konu olan uyuşmazlıkların en süratli ve isabetli bir

şekilde çözülmesi hedefinden yola çıkan Komisyon,

sigorta uyuşmazlıkları bakımından başvuru sahip-

lerine, mahkeme sürecine göre daha hızlı ve daha

kolay sonuç almaları imkanını tanıyan yeni ve pratik

bir alternatif sunmaktadır. Bu çerçevede, Komisyon’a

intikal eden uyuşmazlıkların çözümü, tarafların

aksine bir anlaşması olmadığı takdirde, Kanun’da

belirtilen süre sınırları içinde bağımsız hakemlerce

gerçekleştirilmektedir.

Founded as part of Article 30 of Law nr 5684, the

Insurance Arbitration Committee aims to act as

an arbitrator for resolution of conflicts arising

from the agreements between the insurer or the

beneficiaries and the insurance organizations that

aremembers of the insurance arbitration systemby

expert arbitrators in this area in a simple, fast and

just manner. Moving from the mission to resolve in

a timely and accurate manner, the conflicts related

to the applications made to the Committee, the

Insurance Arbitration Committee offers a novel

andmore practical alternative to the applicants for

resolving conflicts which help them to get much

faster and easier results. In this regard, unless

parties agree otherwise, the conflicts referred to

the Committee will be evaluated and resolved

by independent arbitrators within the time limits

foreseen by the relevant law.

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU YENİ VE PRATİK

ALTERNATİFLER SUNUYOR

INSURANCE ARBITRATION COMMITTEE OFFERS NEW AND PRACTICAL ALTERNATIVES

Mehmet Gökhan Ay

Müdür Yardımcısı Sigorta Tahkim Komisyonu

Assistant Director Insurance Arbitration Committee