Previous Page  11 / 104 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 104 Next Page
Page Background

11

Opinion/Comment

· Görüş/Yorum

Hizmet kalitesini yükseltir ve haksız rekabetin

önlenmesine yardımcı olur, rekabeti geliştirebilir.

İlgililer için ürün/hizmet kalitesinin arttırılmasına

yönelik kurumsal ve bireysel eğitimleri de içine alan

süreçleri ve kurum içinde sürekli gelişim alanları

yaratır.

Belirsizlikleri ve şans faktörünü elimine eder. Süreç

tekrarları için sağlam bir temel ve disipline edilmiş

bir prosedür sağlayan standardizasyon sayesinde,

satın almalarda önemli bir faktör olan güven elde

edilir. İş aşamalarında oluşan kurumsal hafıza

çalışmayı kolaylaştırır, düzeni sağlar, basitleştirir

ve konuları izah eder. Dolayısıyla standardizasyon,

tüm paydaşların anlaşabilmeleri ve birbirlerini

algılayabilmeleri bakımındanortakpayda sağlamaya

yönelik bir yapı olarak da düşünülebilir.

Bir kurum içinde standardın oluşturulduğunun en

önemli göstergesi; Yaratılan ve gerçekleştirilen

aşama

süreçlerinin

doğrulanması

ve

belgelendirilmesidir. Özellikle uluslararası ya da

özel belli kriterlerle bağımsız kuruluşlar tarafından

yapılan standart kontrolleri ile üretim/hizmet

firmalarının kendilerini ölçtürmeleri, bu kapsamda

sertifikasyon süreçlerine dahil olup, kurumsal

hizmetlerini belgelendirmeleri sektörde en değerli

olanıvekabulgörenidir. İşaşamalarınıvesistemlerini,

standart çerçevesinde düzenli kontrol altında tutan

firmalar her zaman bulundukları sektörde, aynı

anlayışta olmayan diğer firmalara göre kendilerini

farklılaştırabilir ve hizmet kalitesinde ön plana

çıkabilir. Bu şekilde daha rekabetçi olabilir.

Bu noktadan haraketle, sigorta sektörü oto

branşında maddi hasarın yönetimine yönelik

destekleyici ürün/hizmetler ile sigortalı müşteri

memnuniyetinin arttırılması ve sigorta şirketi oto

hasar maliyetlerinin kabul edilir seviyelerde olması

için, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından OSEM

SERTİFİKASYON A.Ş. kurulmuştur. Ayrıca, OSEM

SERTİFİKASYON VE EĞİTİM MERKEZİ olarak da

bilinmektedir.

It improves service quality and helps prevent unfair

competition and may help improve competition. It

creates processes that encompass corporate and

individual trainings aimed at improving product/

service quality.

It eliminates uncertainties and chance factor.

Thanks to the standardization that offers a

robust foundation and a disciplined procedure

for processes repetitions, trust, which is seen as

an important factor in the procurement process,

would be built. Corporate memory that is created

during business phases makes it easier to work,

ensures order, simplifies processes and describes

issues. Thus, standardization can be seen as a

structure aimed at creating a common denominator

in terms of facilitating communication between all

stakeholders and helping them perceive each other

better.

The main indicator showing that a standard has

been formed within an organization is verification

and documentation of business processes

created and realized within the organization.

In this regard, among the most valuable and

accepted of such verification and documentation

processes are standard controls carried out by

independent organizations using certain criteria,

self-assessment of production/service companies

and joining certification processes to have their

services documented. Companies that maintain

their business processes and systemswithin certain

standards continuously, can always differentiate

themselves in their respective sectors compared

to other companies and can be at the forefront in

terms of service quality. And this way, they can be

more competitive.

Moving from this, with the goal of increasing

beneficiary satisfaction by means of supporting

products/services aimed at management of

claims in automobile category of the insurance

industry and ensuring that automobile damage

costs are kept within acceptable limits, OSEM

SERTİFİKASYON A.Ş. was founded by Insurance

Association of Turkey (TSB). It is also known as

OSEM SERTİFİKASYON VE EĞİTİMMERKEZİ.