Previous Page  5 / 104 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 104 Next Page
Page Background

5

Yeni misyonların gerçekleştirilmesi için gerekli altyapı

dahil planlarımızı belirledik ve uygulamaya başladık.

Merkez’imizin ana fonksiyonu, verinin toplanması,

işlenmesi ve sunulmasıdır. Bu fonksiyonun yerine

getirilmesi sırasında temel iki değer ise güvenlik

ve güvenilirliktir.  Güvenliğin artırılması adına yıl

başından itibaren önemli düzenlemelerimiz oldu.

Veri güvenilirliği açısından da Merkez'imiz, birlik ve

sektör temsilcileri ile birlikte bir çalışma başlattık.

Amacımız; veri güvenilirliğine sayısal güvenceyi verecek

bir uygulamayı geliştirmek. Teorik olarak bir noktaya

geldik. Düzenleme ve denetleme kurumlarımızın da

görüşlerine başvuruyoruz. 2018 yılında da uygulamaya

alacağız.

SBM, sigorta sektörünün Fraud ile mücadelesinin

desteklenerek finansal kaybın azaltılması, sektör

datalarınınanalizedilerekorganizeFraudNetwork’ünün

takibi, organize sigorta sahteciliği ile ilgili detay

araştırmaların yapılması, organize sigorta sahteciliği

ile sigorta şirketlerinin bilgilendirilmesi ve sigorta

sahteciliği ile ilgili gerekli hukuksal altyapı ve mevzuat

değişikliklerinin hayata geçirilmesi konularında önemli

çalışmalar yapmakta ve sektör ile paylaşmaktadır.

Bugüne kadar sadece oto branşı ile sınırlı olan bu

faaliyetimizi, trafik daimi sakatlık hasarlarını, sağlık

branşını, yangın, hayat ve ferdi kaza branşını da konu

alacak şekilde genişletme kararı aldık. Eylül ayında

sağlıkla başlıyoruz, diğer branşları da yıl sonuna kadar

gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kişisel ve Kurumsal Skor

Kart Projesi, Telematik Projesi, Lokasyon Bazlı Servisler

Projesi veBigDataAnalizleri, diğer hedef projelerimizdir.

14 yıl öncemuhteşembir öngörü ile kurulan SBM, bugün

dünyada benzersiz bir organizasyon olarak Türkiye

sigorta sektörüne ve vatandaşlara benzersiz çözümler

sunmaktadır. SBM, Türkiye sigorta sektörünün büyük

bir başarısıdır. Bu anlamda Türkiye’nin son yıllarda

gerçekleştirdiği önemli hamlelerden biri olmuştur.

Bugün,  SBM’siz sigorta sistemi düşünülemez.

Türkiye’deki tüm sektör ve endüstrilerdeki gelişim

ve büyüme gibi biz de SBM ve sigorta sektörü olarak

Türkiye’nin gelişimine ve büyümesine katkı sağlamaya

devam edeceğiz.

With the goal of fulfilling our newmissions, we’ve

set up the necessary infrastructure and developed

andstarted to implement relevant plans.Themain

function of our center is collection, processing and

sharing of data. And two major values regarding

fulfilling this mission are security and reliability. In

terms of improving security, we’ve been coming

up with certain arrangements since the beginning

of the year. And in terms of data reliability, we’ve

started a common initiative between our center,

and representatives of relevant associations

and the sector. Our goal is to develop an

application that will ensure numerical security

for data reliability. We’ve reached a certain point

theoretically. As part of this process, we’ve been

obtaining the views of our regulatory and auditory

organizations as well. And we’ll implement this

project in 2018.

SBM has been carrying out serious projects with

the goal of decreasing financial losses due to

insurance fraud by supporting the insurance

industry in its combat with fraud, monitoring

fraud networks by analyzing sector data, carrying

out detailed research projects for detecting

organized insurance fraud, informing insurance

companies about organized insurance fraud

and implementing legislative infrastructure and

regulatory changes to tackle insurance fraudmore

effectively and these projects are shared with

other players of the industry as well. This initiative

of ours has been limited only to auto branch until

today and we’ve recently made a resolution to

extend it in a manner to cover liability insurance

permanentdisabilityclaims,healthbranch,fire,life

and individual accident insurance branch as well.

We’ll start with the health branch in September,

and we aim to complete the other branches until

the end of the year. Other planned projects of

SBM include Personal and Organizational Score

Card Project, Telematics Project, Location Based

Services Projects and Big Data Analysis.

Founded as a result of an amazing foresight 14

years ago, SBM today offers unique solutions to

the insurance industry and beneficiaries as an

organization that is thefirst of its kind in theworld.

SBM is a great success of the Turkish insurance

industry. In this regard, it’s been one of the major

spurts that Turkey has made in recent years.

Today, an insurance system without SBM can’t be

imagined. Just like all other sectors and industries

of Turkey, we as well continue to contribute to the

development and growth of Turkey.

Yeni misyonların

gerçekleştirilmesi için gerekli

altyapı dahil planlarımızı

belirledik ve uygulamaya

başladık