Previous Page  45 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 45 / 92 Next Page
Page Background

45

From SBM

· SBM’den

Veri Kalitesi

Veri ambarı projelerininfaydalarındanbiri dekaynak

sistemlerin "veri kalitesi" seviyesini yükseltmesidir.

Projede, aktarımlar ve testler sırasında ortaya çıkan

veri kaynaklı problemler için, kaynak sistemde

düzeltme operasyonu beklemeden, genel yapıyı

bozmayacak şekilde istisnai durumları karşılayan

ETL geliştirmeleri yaptık. Kalite problemi olan

durumlar için SBM'deki ilgili ekiplere konuyla ilgili

bilgileri aktardık.

Raporlama ve analitik projelerinin en temel başarı

kriteri veri doğruluğu ve tutarlılığıdır. Bunun

için, veri ambarının günlük olarak test edildiği

ve doğrulandığı bir yapı kurmak gerekir. Proje

kapsamında bu amaçla kaynak ile hedefin KPI

bazında izlendiği bir test sistemi kurduk. Tarih,

şirket ve ürün kırılımlarında kaynaktaki veriler

ETL işlerindeki algoritmalardan bağımsız olarak

SQL ile günlük olarak tekrar

hazırlanmakta,

modeldeki

verilerle

karşılaştırılmakta

ve veri ambarının tutarlılığı

sağlanmaktadır.

Proje Yönetimi

Yaklaşık bir yıllık çalışmanın

ürünü olan proje iki fazda

tamamlandı. İlk fazda kaynak

sistem analizi, veri sözlüğünün

tanımlanması, elementer ve

hayat sigortacılık modellerinin

tasarımı, tümpoliçeve sigortalı

verilerinin aktarımı hedeflendi.

2016 Şubat ayında ilk faz hayata

geçirildi. İkinci fazda, hasar verileri aktarıldı, poliçe-

hasar entegrasyonu yapıldı. Fazlandırma sayesinde

ilk çıktıların daha erken test edilmesi, sistemsel

problemlerin daha hızlı tespiti ve giderilmesi

sağlandı. Büyük projelerde yaşanagelen proje

bitimine doğru problemlerin yığılmasının önüne

geçildi.

SBM olarak 2016 yılının ikinci yarısında kurulan

bu altyapı üzerinde iş zekası ve analitik projelerin

geliştirmelerine başlanacak, mevcut veri ambarının

yeni yapı ile değişimi sağlanacaktır. Hazırlanacak

olan raporlama modelleri self-servis olarak

sektörün kullanımına açılacaktır. Sektör üst

yöneticilerinin ve uzmanlarının kullandığı Kokpit

uygulaması ve SBM İş Zekası raporları yeni veri

modeli ile beslenecek şekilde güncellenecektir.

Ayrıca bu sistemin bir diğer faydası da sigortalı

bilgilerinin analiz edilerek daha müşteri odaklı,

inovatif ve katma değerli uygulamaların sektör

genelinde uygulanabilmesi olacaktır.

Data Quality

One of the benefits of data warehouse projects is

to enhance data quality of source systems.

In the project, for occurring data related problems

during the transfers and tests, without waiting

correction operations on the source system,

without harming the overall structure, we made

developments on ETL to meet the exceptional

circumstances. We transferred information about

the matter to the appropriate teams in SBM for

cases with quality problems. The main success

criteria of reporting and analytics projects are data

accuracy and consistency. For this, you need to

create a structure of data warehouse that tested

and validated daily. Scope of the project, we have

established test systems to analyse source and

target based on KPI. Source data on the basis of

history, company and product prepare again daily

Independent of algorithms

in the ETL jobs, compared

with data from the model

and consistency of the data

warehouse is provided.

Project Management

Project that is a product of

nearly a year working was

completed in two phases.

In the first phase, source

system analysis, identification

of data dictionary, design

of the elementary and life

insurance model and transferring data of all

policy and insured was targeted. The first phase

was implemented in February 2016. In the second

phase, claim data was transferred and integration

of policy-damage was done. Thanks to phasing,

earlier tests of first outputs, it was provided faster

detection and elimination of systemic problems. It

was prevented accumulation of problems toward

the end of the project that is common problem in

large projects.

SBM will begin to develop business intelligence

and analytical projects on this infrastructure in the

second half of 2016 and change of existing data

warehouse with new structure will be provided.

Reporting models to be prepared will be opened

to the sector as a self-service. Kokpit application

and reports of business intelligence that is used

by chief executives and experts will be fed and

updated with the new data model.