Previous Page  40 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 40 / 92 Next Page
Page Background

38

SBM’DEN

FROM SBM

28.08.2015 tarihli ve 29459 sayılı Resmi Gazete’de yayımla-

nan “

Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

28.11.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik, sigorta şirketlerinin ana faaliyet konuları ile ilgi-

li konularda yardımcı ve/veya tamamlayıcı nitelikte destek

hizmeti alımına, destek hizmetlerinin verilişine ve bu hiz-

metleri sunan destek hizmet sağlayıcılarına ilişkin usul ve

esasları düzenlemektedir.

Uygulama kapsamında hizmet sağlayıcılarına yönelik ye-

terlilik ve yıllık değerlendirme raporlarının hazırlanması söz

konusudur.

Yeterlilik Raporu

Sigorta şirketlerinin hizmet konularına göre müsteşarlığa

ibraz edilmek üzere, aşağıda belirtilen bilgiler ile hazırlanan

PDF formatındaki yeterlilik raporlarını SBM sistemlerine

yüklemesi beklenmektedir.

2015/42 sayılı Genelgeye göre hazırlanacak raporda

aşağıdaki başlıkların bulunması gerekmektedir:





Destek Hizmetinin Konusu





Hedeflenen fayda, destek hizmeti alınmasından

beklentiler





Destek hizmeti alınmasının oluşturacağı maliyet/yük





Destek hizmeti alınmasından doğabilecek riskler ve

nasıl yönetileceği

Yıllık Değerlendirme Raporu

Sigorta şirketleri temin ettikleri destek hizmetlerinin ye-

terlilik raporlarına ait değerlendirmelerini hizmet konuları-

na göre her yılın Mart ayı sonuna kadar SBM sistemlerine

yükleyecektir.

Bu kapsamda hazırlanacak raporda aşağıdaki başlıklar bu-

lunmalıdır:





Destek hizmetinin konusu





Destek alınmasının şirkete sağladığı fayda





Destek alınmasının şirkete maliyeti/yükü





Destek hizmeti alınmasın-dan doğabilecek riskler ve

nasıl yönetileceği

The bylaw titled “

Bylaw for Insurance Support Services

announced in the official newspaper dated 28.08.2015 and

numbered 29459 became effective on 28.11.2015.

The bylaw arranges the rules and procedures related services

that are supportive and/or complementary for the main

areas of operation of insurance companies, the process for

providing these support services and the companies that

provide these support services.

As part of this new bylaw, competency and annual review

reports must be prepared regarding service providers.

Competency Report

Insurance companies are required to upload to SBM systems

their competency reports in PDF format covering the below

mentioned information, which will be presented to the Un-

dersecretariat of Treasury depending on their specialization

areas.

The report to be prepared in line with Communiqué Series

2015/42 should outline the following main topics:





Main subject of the support service





Expected benefit from the support service





The cost/burden of providing the support service





Risks that may arise from getting support services and

how these risks will be managed

Annual Review Report

Insurance companies are required to upload to SBM systems

until the end of March of every year at the latest, their an-

nual reviews regarding the competency reports of support

services they provide.

The report to be prepared should outline the following main

topics:





Main subject of the support service





Expected benefit of the support service for the company





The cost/burden of receiving the support service for the

company

Sİgortacılık Destek Hİzmet Sağlayıcıları

Kayıt Altında

Insurance Support Service Providers are Registered Now