Previous Page  38 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 38 / 92 Next Page
Page Background

36

SBM’DEN

FROM SBM

HazineMüsteşarlığı’nın 25.08.2015

tarih ve 29456 sayılı Resmi

Gazete’de yayınlanan “Sigor-

ta Eksperleri Atama Yönet-

meliği” gereğince SBM bünye-

sinde yer alan Eksper Atama

ve Takip Sistemi’nde (EKSİST)

sisteminde köklü değişiklikler

gerçekleştirilmiş, yeni uygulama

2015 Kasım döneminde kullanı-

ma alınmıştır.

Bu değişiklikler ile sigortalı/mağdur her aşamada seçerek

eksper ataması yapabilecek olup bu durumda, ekspertiz

ücreti sigortalı/mağdur tarafından ödenecektir. Ayrıca,

ekspertiz raporunun EKSİST’e girişine ilişkin bildirim

yapılmasından itibaren 3 iş günü içinde mağdur veya

sigorta şirketinin itiraz hakkı doğmuştur.

Yeni uygulama kapsamında eksper atayan kişinin kimlik

bilgileri üzerinden kontroller sağlanarak, atamanın bizzat

sigortalı veya mağdur tarafından gerçekleştirilmiş olması

teminat altına alınmıştır.

Yeni uygulama ile birlikte hasar dosyalarının online olarak ve

gecikmesiz surette Merkez’e iletimi ön koşul haline

getirilmiştir. Hasar dosyasının sigorta şirketi tarafından

SBM’ye gönderilmesinden itibaren sigortalı/mağdur

tarafından eksper ataması yapılması mümkün olmak-

tadır. Akış içerisinde, ekspertiz ücretini kendisi ödemek

şartı ile Sigortalı veya mağdur’un her aşamada seçerek

eksper ataması yapabilmesi imkanı tanınmıştır.

Sigorta şirketi hasar ihbarı yapıldıktan sonraki 1 iş günü

içinde eksper atayıp atamayacağını, eksper atayacak-

sa ekspere ilişkin bilgileri SBM’ye göndermektedir. Şirket

tarafından eksper ataması yapılmadığı durumda; sigortalı/

mağdur tarafından tesadüfen eksper ataması yapabilir. Bu

durumda, ekspertiz ücreti sigorta şirketi tarafından öde-

nir. Atama yapılması sonucunda düzenlenen ekspertiz

raporunun EKSİST’e girişine ilişkin bildirim yapılmasından

itibaren 3 iş günü içinde sigorta şirketi tarafından itiraz

eksperi atanabilir.

Sigorta şirketi ve sigortalı/mağdurun atamış olduğu

eksperlerin düzenlediği ekspertiz raporları arasında

As per the “Insurance Expert Ap-

pointment Bylaw” of the Under-

secretariat of the Treasury pub-

lished in the Official Newspaper

dated 25.08.2015 and numbered

29456, profound changes have

been made to the Expert Appoint-

ment and Tracking System (EK-

SİST) developed within SBM, and

the new practice has been official-

ly adopted as of November 2015.

With these changes, beneficiary/victim will be able to ap-

point an expert in every stage in which case the expertise fee

will be paid by the beneficiary/victim. In addition the new

bylaw gives the victim or the insurance company to raise an

objection within 3 business days after the notification re-

garding entry of the expertise report in the EKSİST system.

As part of the new system, identity information appointing

an expert is verified to ensure that the appointment is made

directly by the beneficiary or the victim.

The new bylaw also requires that the claim files are sent to

SBM online without any delay. After the insurance company

sends the claim file to SBM, it will be possible for the bene-

ficiary/victim to appoint an expert. During this process, the

beneficiary or victim is allowed to choose and appoint an ex-

pert with the condition that he/she pays for the expertise fee.

The insurance company is required, within 1 business day

after claim notification, to notify SBM as to weather or not it

will appoint an expert and if it will do so, the expert informa-

tion. In cases where no expert is appointed by the company,

beneficiary or the victim can randomly appoint an expert. In

such a case, the expertise fee is to be paid by the insurance

company. Insurance company is entitled to appoint an

objection expert within 3 business days after notification of

entry in EKSİST system, of the expertise report prepared

after the appointment.

In case no reconciliation could be reached regarding the

expertise reports prepared by the experts appointed by the

insurance company and the reports prepared by the experts

appointed by the beneficiary/victim, insurance company or

the beneficiary/victim is entitled to request the appointment

EKSPER ATAMADA YENİ DÖNEM

A New Era In Expert Appointment