Previous Page  22 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 22 / 92 Next Page
Page Background

22

OPINION / COMMENT

GÖRÜŞ / YORUM

Sigortacılık sektörü; farklı sektörlerden, meslek grup-

larından, eğitim ve yaş grubundan çok geniş müşteri yelpa-

zesine hizmet vermektedir. Ürün ve müşteri segmentinde-

ki bu denli farklılık, dinamik bilgi teknolojileri uygulamalarını

ve buna uygun altyapı yatırımlarını zorunlu kılmaktadır.

Bu vizyon ile; bir yazılım firması ile ortak çalışma yürüterek,

elementer sigortacılık yazılımı INSURA’nın analiz, tasarım

ve kodlama çalışmalarını tamamlayarak 2010 yılında dev-

reye aldık. Analiz ve karar aşamasındaki kriterlerimiz,





Tek noktadan yönetilebilen web tabanlı bir uygulama

olması





Acente ve kullanıcı bazlı yetkilendirme,





Ürün yapım ve revizyonundaki esneklik ve kolaylık,

fiyatlama ve tarifelendirme konusunda esnek olması





Hasar, muhasebe, reasürans modüllerini içermesi idi.

INSURA yazılım ile birlikte, ayrıca müşterilerimize de online

teklif, kendi hasar bilgilerini görüntüleyebilme gibi hizmetler

vermeye başladık. Bu hizmetleri, kurumsal web sayfamız

üzerinden veriyoruz ve müşteri memnuniyetinin de arttığını

görmekteyiz.

Günümüz ihtiyaçlarından olan mobil cihazlar üzerinden

hizmet vermek için çalışmalara ve planlamalara devam

etmekteyiz. Bunun da müşteri memnuniyeti için çok önemli

bir unsur olduğunu düşünmekteyiz.

INSURA yazılımı günün ihtiyaçlarına uyum sağlayacak

şekilde, yeni teknolojileri kullanarak devamlı geliştirilmekte

ve kullanıcı dostu arayüzleri ile hizmet vermeye devam

etmektedir. SBM ile de, online olarak poliçe ve hasar

bilgilerinin transferi yapılmaktadır. SBM’nin son yıllarda

yaptığı teknoloji yatırımları ve uygulamalar, sektöre yön verici

ve öncü niteliğindedir. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi,

sigorta şirketlerinin vazgeçilmez destekçisi ve özdeşleşmiş

ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

Ocak, 2016 tarihi itibariyle, tüm bilgi işlem altyapımız;

Veri Depolama (storage), yeni jenerasyon uygulama

sunucuları, veri tabanı sunucuları, mail server, yedekleme

sistemi, felaket yönetim merkezi, güvenlik donanım ve

bu platformlarda çalışan yazılımlar yenilenmiştir. Mevcut

raporlama sistemimiz de, sektörün ve şirketimizin ihtiyaç

duyduğu raporlamalar göz önünde bulundurularak yeniden

projelendirilmiş ve BI sistemi çalışmalarına başlanmıştır.

İnternet, network altyapısı günün hız ve veri yoğunluğu

kapasitesini karşılayacak şekilde yenilenmiştir.

Insurance industry serves a wide array of customers from

different industries, occupational groups, education back-

grounds and age groups. Such diversity in product and cus-

tomer segments, requires utilization of dynamic information

technology applications and related infrastructure invest-

ments.

With this vision, in collaborationwith a software company,we

completed the analysis, design and coding phases of INSU-

RA, the elementary insurance software and commissioned it

in 2010. Our criteria at the analysis and decision phase were:





It is a web-based application that can be managed from

a single location





Provides broker and user-based authorization,





Offers flexibility and ease of use in terms of product

development and revisions, and flexibility in pricing,





Provides claim, accounting, reassurance modules.

With INSURA software, we also started to provide new

services to our customers such as getting online quote, and

the ability to view one’s own claim information. We provide

these services via our corporate web page and we see an

increase in customer satisfaction.

We continue working on new projects in order to provide

services via mobile devices, which are among the basic

necessities of our times. And we believe that to be a very

important determinant of customer satisfaction as well.

INSURA software is continuously developed by utilizing the

latest technologies to meet the technological requirements

of the time and continues to serve our customers with

its user-friendly interfaces. And with Insurance Information

and Monitoring Center (SBM), we share policy and claim

information online. The technology investments and appli-

cations developed by SBM in recent years, are leading pro-

jects that set the direction of the industry. Insurance Infor-

mation and Monitoring Center has become an indispensible

supporter of insurance companies.

As of January 2016, our whole information technology, data

storage, new generation application servers, database

servers, mail servers, backup systems, disaster management

center, security hardware and software working on these

platforms have been upgraded. And our existing reporting

system has been upgraded in light of the report categories

needed by our company and information processing works

have been started.

Internet and network infrastructure have been upgraded to

meet the current speed and data load capacities.