Previous Page  13 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 86 Next Page
Page Background

13

Türkiye, sigorta sektörü açısından önemli fırsatlar vaat eden

büyük bir büyüme potansiyeli taşıyor. Dünya genelinde kişi

başına düşen gelir 10.376 dolar iken kişi başına sigorta

harcamasının 652 dolar olduğunu görüyoruz. Avrupa’da ise

kişi başına düşen gelir 26.867 dolar iken kişi başına yapılan

sigorta harcaması 1.833 dolar. Bu verilere göre, hem dün-

yada hem de Avrupa’da sigorta penetrasyonu %6 seviye-

sinin üzerinde. Türkiye’de ise, 10.947 dolarlık kişi başı milli

gelire karşılık sigorta harcaması halen 166 dolar düzeyinde.

Kişi başına düşen geliri dünya ortalamasının üstünde

olan Türkiye, kişi başı sigorta harcamasında dünya orta-

lamasının dörtte biri, Avrupa ortalamasının ise on birde

biri seviyesinde. Sigorta penetrasyonu ise %1,5 oranında.

Sektörle ilgili mevcut veriler, hem düşük penetrasyona hem

de aslında önemli bir potansiyele işaret ediyor. Türkiye

Sigorta Sektörü 2014 yılında prim üretimini %7,3 arttırdı.

Sektör, 80 binden fazla kişiye istihdam yarattı. Böylece

sektörümüz, ülkenin tasarruf açığının kapatılmasına, risk,

güvenlik ve kalite kültürünün gelişmesine dolaylı kat-

kılarının yanı sıra, Türkiye’nin milli gelirinin 40 katı teminat

sağlayarak, ekonomik büyümenin vazgeçilmez bileşenlerin-

den biri oldu.

Bireysel emeklilik de hem bireysel gelişim hem de ülke

ekonomisine katkısı bakımından sektörün önemli faaliyet

alanlarından biri haline geldi. Birleşmiş Milletler verilerine

göre, 2030 yılında dünya nüfusunun 8 milyara ulaşması ve

yaş ortalamasının bugüne kadar

görülmeyen bir hızla yükselmesi

bekleniyor. Türkiye’de 2030 yılında

nüfusun 85 milyon olacağı ve 40 yaş

üstü bireylerin sayısının %60 oranında

artarak 40 milyonu bulacağı tahmin

ediliyor. Yaş ortalamasının artması ve

insan ömrünün uzamasıyla birlikte, bi-

reylerin iyi ve kaliteli yaşam arayışları

da yükseliyor. Yaşam sürelerinin

uzaması, bireylerin emeklilik yıllarına

yönelik planlama yapmaları yönündeki

ihtiyacı Türkiye’de de arttırıyor. Bu an-

lamda Bireysel Emeklilik Sistemi (BES),

toplumun

tasarruf

alışkanlıklarını

değiştiren, daha huzurlu bir yaşam

için kendilerini yatırım yapmaya teşvik

eden, faydalı bir sistem olmasının yanı

sıra, tasarruf açığı olan ülkemizde bu

açığın kapatılmasında da etkin bir rol

oynuyor.

2014 yılında, Türkiye’de Bireysel

Emeklilik Sistemi çerçevesinde 2013’te

uygulamaya konulan, reform

Turkey offers great growth potential that promises important

opportunities for the insurance industry. While the per capita

income in the world is 10.376 USD, we see that per capita

insurance spending is only 652 USD. While per capita income

in Europe is 26.867, per capita insurance spending is 1.833

USD. Based on this data, we see that insurance penetration

both in the world and in Europe is over 6%. And in Turkey,

per capita insurance spending corresponding to a per capita

income of 10.947 USD is only 166 USD.

With its per capita income above world average, Turkey is one

fourth of the average of per capita insurance spending in the

world and one tenth of the average of per capita insurance

spending in Europe. And insurance penetration is at 1,5%.

Current data from the sector indicate both a low penetration

level and a huge potential. Turkish Insurance Industry

increased its premium generation by 7,3% in 2014. The

insurance industry created employment for over 80 thousand

people. This way our sector, in addition to its contributions

to country’s efforts to close the savings gap, and its indirect

contributions to the development of risk, security and quality,

has provided insurance coverage worth 40 times Turkey’s

gross national product and became one of the indispensible

aspects of economic growth.

And the personal retirement sector became one of the

important sub-sectors of the industry both in terms of personal

development and its contribution to national economy. Based

on data from United Nations, world population is expected to

reach 8 billion and average age is

estimated to growwith an unprecedented

speed. In Turkey, population is expected

to reach 85 million by 2030 and the

number of individuals aged 40 and above

is estimated to increase by 60% and

reach 40 million. With increased average

age and prolonged lifespan, more and

more individuals are looking for a better

and more quality life. Prolonged life

span increases also in Turkey, the need

of individuals to make retirement plans

based on number of retirement years.

In this regard, Individual Retirement

System (BES), in addition to being a

system that changes the savings habits

of the society and encourages them to

make investments for a more peaceful

life, plays an important role in closing the

savings gap in our country.

In 2014, the positive reflections of new

legal arrangements brought to life in

2013 as part of the Individual Retirement

System in Turkey, started to become

obvious. The government incentive in the

GÖRÜŞ/YORUM

OPINION/COMMENT

SBM’nin dijital teknolojiyle

inşa ettiğimodern altyapısı

ve güven verici katkılarıyla,

sektörümüzün büyümesi,

ekonomimizin gelişmesi

ve toplumumuzun refah

seviyesinin yükselmesi için

çalışmaya devamediyoruz.

With itsmodern

infrastructure it builtwith

digital technology and

its contributions to the

economy, SBMcontinues to

work for development of our

economy and improving the

welfare level of our country.