Previous Page  14 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 86 Next Page
Page Background

14

niteliğindeki yasal düzenlemelerin pozitif yansımaları

görüldü. 2013 yılının ilk gününden itibaren uygulanan %25

devlet katkısı teşviki, bireysel emeklilik fonlarının büyüme-

si bakımından dönüm noktası oldu. 2014 sonu itibarıyla

ulaşılan 5,1 milyon katılımcı sayısı ve 37,8 milyar TL fon

büyüklüğü, hem emeklilik tasarruflarını arttırdı, hem de ser-

maye piyasalarının gelişimine katkı sağladı.

İlgili devlet kurumları, istikrarlı yükselişine rağmen henüz

istenilen seviyelere gelmeyen BES’i büyütmek ve penet-

rasyonu artırmak için önemli çalışmalar yürütüyor. Hazine

Müsteşarlığı, işe giren herkesin otomatik olarak BES’e katıl-

masını öngören bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Yeni BES

modeliyle sistemi tabana yayma ve kurumsal katılımı

desteklemeyi de amaçlayan ‘’otomatik katılım’’ ile tasarruf

oranlarının arttırılması hedefleniyor. Hazine Müsteşarlığı

ayrıca, sistemden emekli olanlara, yaşam süreleri boyunca

emekli aylığı verilmesini sağlayacak düzenleme konusun-

da da çalışmalarını sürdürüyor. Hazine Müsteşarlığı’nın

çalışmaları, sistemin gelişimi adına önemli. Bu iki proje de

hayata geçerse, sistemde katılımcı ve fon hacmi olarak cid-

di artışlar olmasını bekliyoruz. Kamu otoritesinin yapacağı

yeni düzenlemelerle ve sektörün Bireysel Emeklilik Sis-

temi’nin yaygınlaşması adına yapacağı çalışmalarla birlikte,

2015 yılı sonunda sektördeki katılımcı sayısının 6 milyona,

fon büyüklüğünün de 50 milyar TL seviyesine çıkmasını

mümkün görüyoruz.

Sektörün lideri olan Allianz Türkiye olarak, bu potansiyeli

işlemek için toplumda sigortacılık bilincinin yükselmesini

önemsiyor, bunu liderliğin getirdiği sorumluluklardan biri

olarak görüyoruz. Bu potansiyelin gerçekleşmesi ve büyü-

meye dönüşmesi için sektörde öncelikle güven ilişkisinin

güçlendirilmesi, inovatif ürünler geliştirilmesi ve yetkin bir

dijital dönüşümün sağlanabilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Sigorta branşlarındaki verilerin tek merkezde toplanarak,

sigortacılık faaliyetlerinin daha kapsamlı ve etkin şekilde

yürütülmesi, sektör genelinde uygulama birliğinin sağlan-

ması, sağlıklı fiyatlandırma yapılabilmesi, suistimallerin

önlenmesi, güvenilir istatistiklerin oluşturulması, sigorta

sistemine olan güvenin arttırılması ve kamu gözetim-dene-

timinin etkinleştirilmesi gibi sorumluluklar üstlenen Sigor-

ta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin, sektör, devlet ve tüketici

bakımından vazgeçilmez bir yeri var. Kurulduğu 2008’den

bu yana sadece 7 yılda sağladığı katkılar dikkate alındığın-

da, merkezin önemi net biçimde görülebiliyor.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin yaptığı öncü çalışma-

ların sektörün gelişimine ciddi katkılar sağladığını, sağla-

maya devam edeceğini görüyoruz. Sigorta Bilgi ve Göze-

tim Merkezi’nin, bilgi güvenliği, sigortaya güven, şeffaflık

ve dijital dönüşüm gibi başlıklarda gerçekleştirdiği projeler,

form of 25% state contribution that became effective on the

first day of 2013, became a turning point in terms of the growth

of individual retirement funds. 5,1 million participants which

was reached by the end of 2014 and total fund size of 37,8

billion TL, both increased retirement savings and contributed

to the development of the capital markets.

The relevant state institutions carry out important projects in

order to expand BES which hasn’t reached the desired levels

despite sustainable growth and to increase penetration. Un-

dersecretariat of Treasury is now working on a new arrange-

ment that will allow everyone to join BES automatically. With

the new BES model and the automatic participation that aims

to encourage participation at the corporate level, the goal is

to increase savings rates. In addition, the Undersecretariat of

Treasury also works on a new system that will provide retirees

of the system to receive retirement salaries throughout their

lives. Projects carried out by Undersecretariat of Treasury are

vital in terms of the development of the system. When both

of these systems are realized, we expect the participants and

fund size to increase significantly. With the new arrangements

to be made by public authorities and the projects to be carried

out by the sector for making the Individual Retirement System

widespread, we expect the total number of participants to in-

crease to 6 million by the end of 2015 and to reach 50 billion

TL.

As Allianz Turkey, which is the leader of the sector, we place

great emphasis on increased public awareness regarding the

insurance concept and we see this as one of the responsi-

bilities brought about by leadership. For this potential to be

realized and to be converted into growth, we believe that, first

of all public confidence in the sector should be improved, and

innovative products should be developed and competent digi-

tal transformation should be accomplished.

Insurance Information and Monitoring Center which assumed

responsibilities such as ensuring that insurance operations

are carried out more comprehensively and effectively by

collecting data at a single center, ensuring information unity

across the sector, creating an effective pricing system, fraud

prevention, development of reliable statistics, increasing

public confidence in the insurance system and increasing

the effectiveness of public supervision, is indispensible for

the sector, the state and the consumers. Considering the

contributions it has made during only in seven years since

2008 when it was founded, one can easily see the importance

of this center.

We see that the pioneering work of Insurance Information

and Monitoring Center has made and will continue to make

significant contributions to the development of the sector. The

projects realized by Insurance Information and Monitoring

Center in the areas of information security, confidence in

GÖRÜŞ/YORUM

OPINION/COMMENT