Previous Page  49 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 49 / 76 Next Page
Page Background

49

Sigortacılıkta “Fraud”

SBM’nin kuruluşunu düzenleyen Sigortacılık Kanunu Madde

31/B, SBM’nin sigorta sözleşmelerindendoğrudan ya da dolaylı

da olsa menfaat sağlayanların olası sigorta suistimallerinin

(fraud) tespiti ve risk değerlendirmesini yapmak üzere veri

toplamasını öngörmektedir. Suistimal ya da fraud; para, mal

veya hizmet elde etmek, ödemeden kaçınmak, hizmet zararını

karşılamamak veya şahsen ya da işle ilgili avantaj sağlayarak

haksız kazanç sağlamak üzere gerçekleştirilebilir. Suistimali

gerçekleştiren aktör gerçek kişi veya kurum olabilir.

Sigortacılığın temel amacı hasarın meydana gelmesini

engellemek değil, ortaya çıkacak hasarın diğer sigortalılar

arasında dağıtılarak, doğacak zararın tüm sigortalılar

tarafından kabul edilebilir seviyede kalmasını sağlamaktır.

Olası zararların sistem içindeki birimlere dağıtımı ise prim

ile gerçekleştirilir. Gerçekleşen zararın ve geleceğe dönük

riskin yüksek olması durumunda primin de artması doğaldır.

Bu noktada suistimaller, hiç gerçekleşmemiş hasarlar ya

da hacmi düşük hasarların şişirilmesi ile şirketlerin hasar

ödemelerini artırmaktadır.

Sigortacılık sektöründe suistimalin finansal boyutu ile ilgili

olarak yapılan bir araştırmaya göre hasar ödemelerinin

ABD’de %15’i, İngiltere’de %10’u, Fransa’da %15’i ve İsviçre’de

ise %10’u suistimalden kaynaklanmaktadır. Türkiye’de

sektör uzmanlarının bu orana ilişkin tahmini ise %10-%30

aralığında olduğudur. Trafik ve Kasko ürünlerinde 2013 yılında

gerçekleşen hasar ödemelerinin yaklaşık 3.8 Milyar TL olduğu

göz önüne alındığında Türkiye’deki suistimal kaynaklı ödeme

tutarının 380 Milyon TL/yıl ile 570 Milyon TL/yıl arasında

gerçekleştiği düşünülebilir.

“Fraud” in the Insurance Industry

Article 31/B of the Insurance Code that regulates the

organization of SBM, requires data collection for determining

fraud related to the direct or indirect beneficiaries of SBM’s

insurance agreements and for risk analyses purposes.

Fraud can occur as a result of intention to obtain monetary

benefits, goods or services, to avoid payments, to avoid claim

payments, or to make unfair profit for individual or business

purposes by obtaining business related benefits. The actor

realizing fraud can be a real person or a legal entity.

The main purpose of insurance is not to prevent occurrence

of damage but to ensure that the damage to occur remains

at a level acceptable by all beneficiaries by distributing the

possible damage among all other beneficiaries. Distribution

of possible damage to the units in the system takes place

via premiums. In case the damage that is realized and the

future risk are high, it is natural for the premium to be higher.

At this point fraud increases claim payments for insurance

companies by means of damages that never happened or by

inflating small damages.

Based on a study about the financial size of fraud in the

insurance industry, share of fraud in claim payments is 15%

in USA, 10% in UK, 15% in France and 10% in Switzerland.

Industry’s experts estimate share of fraud to be 10-30% in

Turkey. Considering the fact that total claim payments made

in 2013 for liability insurance and comprehensive coverage

products was 3.8 billion TL, the level of claim payments

resulting from fraud is estimated to be between 380 million

TL and 570 million TL.

Considering the fact that fraud is obtaining benefits in a

SBM, Sİgorta Suİstİmallerİnİ Önemlİ Oranda Azaltacak

FRAUD-SAS PROJECT OF SBM

Dr. Serkan AYDIN

Sigortacılık Çözüm Geliştirme Direktörlüğü

Insurance Solutions Development Directorate

UZMAN GÖZÜYLE

EXPERT VIEW