Previous Page  50 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 50 / 76 Next Page
Page Background

50

Suistimalin sistem içinde bulunan diğer kişilerin zararına

neden olmak üzere hileli bir şekilde avantaj sağlamak olduğu

dikkate alındığında yukarıda bahsi geçen ve minimum 380

Milyon TL/yıl olan rakamın hem sigorta şirketlerine hem de

sistem içinde bulunan tüm sigortalılara yük getirdiği açıktır.

Basit bir mantıkla düşünülecek olursa hiç suistimal olmasaydı

sigorta şirketleri %10 daha az hasar ödemesi gerçekleştirecek

böylelikle sigortalılar araçlarını daha düşük maliyetlerle sigorta

ettirebilecekti.

Özellikle düşük hacimli ve yüksek tutarlı planlı organize fraud

vakalarının tespit edilebilmesi için ileri analitik uygulamalarla

desteklenmiş veriye dayalı çözümler birçok ülkede başarılı

bir şekilde kullanılmaktadır. Global örnekler incelendiğinde

SBM benzeri sektörel üst yapılara sahip ülkelerde (İspanya,

İngiltere, Güney Kore, Almanya, Amerika) analitik çözümlerle

suistimallerin önceden tespit edilerek önemli ölçüde

önlenebildiği görülmektedir. Buradan yola çıkılarak gerek

sigorta şirketlerinin gerekse sigortalılar için maddi kayıplara

yol açan Trafik-Kasko suistimallerini önleyebilmek amacı ile

Türkiye’de benzer bir projeyi SBM’de yapmak üzere gerekli

yazılım ve danışmanlık alımına gidilmiştir.

Accenture danışmanlığında SAS ürünleri kullanılarak

yapılmakta olan projeye Mayıs ayı itibari ile başlanmıştır. Proje

temelolarakSBMverikaynaklarınınincelenmesi,analizi;analitik

data modelinin geliştirilmesi, map edilmesi ve doldurulması;

şirketlerden elde edilen iş kurallarının ve predictive modelin

geliştirilmesi; sosyal networklerin belirlenmesi ve nihai hasar

fraud risklerinin belirlenmesidir.

Data Hazırlığı

Fraud projesi SAS Fraud Framework platformu üzerinde

Accenture danışmanlığında gerçekleştirilmektedir. SAS

fraudulent way in a way causing loss to other individuals in

the system, it is clear that the above mentioned figure which

is minimum 380 million TL/year brings a burden both to the

insurance companies and all beneficiaries in the system. In

other words, if there had been no fraud, insurance companies

would have had to make 10% less claim payments and

beneficiaries could have had their vehicles insured with a

lower cost.

Especially for detection of low volume high value planned and

organized fraud cases, data based solutions supported with

advanced analytical applications are currently being used

successfully in many countries. Looking at the examples at

the global level, it is seen that fraud cases can be detected

in advance using analytical solutions in countries with

organizations like SBM (such as Spain, UK, South Korea,

Germany, USA). Moving from this observation, we recently

initiated a similar project at SBM with the goal of preventing

liability insurance and comprehensive coverage fraud cases

that result in huge losses both for the insurance companies

and the beneficiaries and required software an hardware has

recently been procured.

The project carried out using SAS products was started

in May in cooperation with Accenture. The project mainly

comprises analysis of SBM data sources; development,

mapping and filling of analytical data models; development of

business rules obtained from the companies and predictive

model; determination of social networks and determination

of final fraud risks.

Data Preparation

Fraud project is developed on the SAS Fraud Framework

platform in consultancy with Accenture. SAS Fraud

UZMAN GÖZÜYLE

EXPERT VIEW

Data mapping of the business

information of the sector’s experts

Known Patterns

Determination of unknown data

designs related to fraud.

Detection of Unknown Patterns

Detection of complex relations and

crime networks.

Detection of Relational Links

Advanced analytical models for

estimation of fraud.

Extraction of Complex Patterns

Şekil (figure) 1:

Analitik Proje Süreci

/

Analytical Project Process

Business Rules

Predictive

Model

Anomaly Detec

tion

SNA

Fraud’un tahminlenebilmesi

için ileri analitik modeller

Kompleks Patternlerin Çıkarılması

Kompleks ilişkilerin, suç

networklerinin yakalanması

İlişkisel Linklerin Yakalanması