Previous Page  26 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 26 / 86 Next Page
Page Background

26

neticesinde ve kendi iradesi dışında ölür ya da bedensel

olarak bir zarar görürse uğradığı zararlar, ferdi kaza sigor-

tası poliçesi ile güvence altına alınmış olmaktadır.

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza sigortasında önem-

li hususlar;





Zorunlu bir sigortadır.





Yıllık olarak düzenlenecektir.





150.000 TL toplam limit ile ölümve sakatlık teminatlarını

kapsamaktadır.





Sigortalı (maden çalışanı) bazında prim tutarı 700 TL’dir.





Sigorta şirketi tarafından poliçe tanzimi öncesinde ve

poliçe tanzimedildikten sonra madenocağı işletmesinin

asgari sigortalama şartlarını taşıyıp taşımadığının

tespiti için, maksimum aralık 6 ayda bir olmak üzere

poliçe vadesinde en az 2 kez ekspertiz komite (risk

heyeti) ataması ve incelemesi yapılması gerekmektedir.





Maden

ocağı

işletmesinde

gerçekleştirilecek

inceleme sonucunda ilgili tesisin asgari sigortalama

şartlarını kaybettiğinin tespiti halinde mevcut

sigorta teminatı askıya alınır, maden ocağının tekrar

incelenmesi için maksimum 1,5 aylık hazırlık süresi

sonrasında aynı komite (risk heyeti) görevlendirilir.

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza sigortası için

görevlendirilecek ekspertiz komitesi ;





Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin bildirdiği

maden denetimi ile ilgili eğitim almış eksperler

arasından; sigortalanacak maden ocağında çalışan

sayısı 10 ve az ise 1, çalışan sayısı 10’dan fazla ise 2

eksperden,





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bildirdiği en

az 3 yıl yer altı kömür madenciliği veya kömürden gayri

yer altı madenciliği işletmesi tecrübesi bulunan A-Sınıfı

İş Güvenliği Uzmanlığı sertifikasına sahip 1 iş güvenliği

uzmanından,





Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün bildirdiği en az 3

yıl yer altı kömür madenciliği veya kömürden gayri yer

altı madenciliği işletmesi tecrübesi bulunan 1 maden

mühendisinden oluşacaktır.

Sigorta şirketleri eksperler ve uzmanlar için yayımlanan

tebliğ uyarınca belirlenen şartların varlığını araştırmakla

yükümlüdür. Uzmanların risk incelemesi yapılacak/

sigortalanacak işletmeyle menfaat bağının bulunmaması

zorunludur.

6 Mayıs 2015 Çarşamba günü yayımlanan 29347 sayılı

tarife talimatlar tebliği 5. Maddesi çerçevesinde

Maden

Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza sigortası akışında SBM

;





Poliçe tanzimi öncesinde Ön Ekspertiz yapılabilmesi için

belli kriterlere uygun olarak otomatik komite ataması,

the policy period, against any sudden and external threat

that results in casualty or physical injury.

Important aspects of the Personal Accident Insurance for

Miners;





It is mandatory.





It is arranged annual.





It has total coverage of 150.000 TL for casualties and

disabilities.





Annual premium for the beneficiary (mine worker) is

700 TL.





Insurance company appoints a committee (a risk

assessment team) at least two times a year with

maximum intervals of 6 months to determine weather

or not the mining corporation in question satisfies

the minimum insurance requirement before and after

arrangement of the insurance policy.





In case the mining corporation is found to have failed to

meet the minimum insurance requirements as a result

of the inspections made by the committee, the existing

insurance policy will be suspended and the mining

corporation will be given a grace period of 1,5 months

to satisfy insurance requirements at the end of which

the same committee inspects the establishment again.





The committee of experts that will be appointed for

Mandatory Personal Accident Insurance for Mine

Workers will comprise the following member:





Experts certified by Turkish Union of Chambers and

CommodityExchanges (TOBB)whoare trained inmining

inspections. 1 Expert if the number of employees of the

establishment is 10 or less. 2 Experts if the number of

employees of the establishment is 10 or more.





1 Occupational Safety Expert registered by the Ministry

of Employment and Social Security, with Class-A Job

Safety Expertise who has at least 3 years of experience

at underground coal mining or underground non-coal

mining establishments.





1 mining engineer with at least 3 years of experience

at underground coal mining or underground non-

coal mining establishments as certified by General

Directorate of Mining Affairs.

Insurance companies, as per the communiqué released

for insurance companies and experts, are required to verify

the presence of the insurance requirements. The experts

are not allowed to have an interest in the establishment

where risk assessment will be carried out for insurance.

As per the Article 5 of the communiqué numbered 29347

released on 6 May 2015 about insurance tariffs, SBM will

provide the following as part of the process for Mandatory

Personal Accident Insurance for Mine Workers;





Automatically appointing a committee based on certain

criteria to carry out pre-expertise assessments before

policy arrangement,

SBM’DEN

FROM SBM