Previous Page  26 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 26 / 76 Next Page
Page Background

26

SBM’DEN

FROM SBM

belirlenmelidir. Risk ve iş etki analizine göre iş sürekliliği

stratejileri belirlenmeli ve bu analizler şartlar değiştiğinde

yenilenerek güncel tutulmalıdır.

5. Bütçe ve Mali Yeterlilik

Olağan proje tasarımlarında olduğu gibi İş sürekliliği

oluşturulurken de bütçe iyi belirlenmeli ve planlanma-

lıdır. Kaynakların doğru planlanması Bilgi Teknolojileri alt-

yapısının da doğru yapılandırılmasında atılan ilk adımdır.

6. Dokümantasyon

Kurumun iş sürekliliği planının, iş sürekliliği yönetim kap-

samının, kriz planlarının ve olası kriz durumlarında uygula-

nacak prosedürlerinin hazır ve güncel olması kritik öneme

sahiptir. Kritik personel seçimi ile kriz komitelerinin planlar-

da belirtilmesi uygulamada aksaklıkların en aza indirilmesi

için önemlidir.

7. Periyodik Testler

İşletme çalışanlarının acil durumlara her daim hazır olabil-

melerini sağlamak için belirli zaman aralıklarında testler

düzenlenmelidir. Bu testlerden önce ve sonra uçtan uca tüm

paydaşların eğitimve bilinçlendirme faaliyetleri yapılmalıdır.

SBM’de İş Sürekliliği ve Acil Durumlara Müdahale

İş hayatında “

Ölçemediğini Yönetemezsin

” çok sık

kullanılan klişe bir kavramdır. Sigorta Bilgi ve Gözetim

Merkezi (SBM) de bu altın değerindeki kavramı kendisine

rehber edinmiştir. Bilgi işlem altyapısında süreçlerin her

kademesinde ölçümlediği ve anlık alarmlarla izlediği,

sistemlerde “kesintisizlik” ilkesi ile de bunu birleştirmiş olup

kendisine kısa, orta ve uzun vadeli Felaket Kurtarma (Acil

Durum) hedefleri koymuştur. SBM, bu hedef doğrultusunda

birlikte çalıştığı tüm özel ve devlet kurumları dahil sigorta

sektörüne yönelik çalışmalarını planlı bir şekilde yapmıştır.

İç organizasyonunda kriz komiteleri kurarak zamanında

müdahalenin ancak yazılı planlar ve düzenli testlerle

mümkün olduğuna inanmaktadır.

Acil Durum seviyeleri de SBM’de belirlenmiş olup en küçük

olaydan en büyüğüne kadar tüm olaylar hassasiyetle

izlenmekte ve işin etkisine göre aksiyon alınmaktadır

(Tablo I: Acil Durum Seviyeleri).

interruption times and level of significance of the interruption for

the organization. Based on the risk and business impact analysis,

business continuity strategies should be determined and these

analyses should be repeated and updated as the conditions

change.

5. Budget and Financial Competency

As it is the case with ordinary project designs, budget should

be determined correctly and planned well for the business

continuity plan too. Correct planning of resources is also the

first step in correct configuration of the Information Technology

infrastructure.

6. Documentation

It is critical that the business continuity plan, business continuity

management coverage, crisis plans and procedures to be

implemented in cases of possible crisis, are ready and up-to-

date. Selection of critically important personnel and inclusion of

crisis committees in the plans is important in terms of minimizing

problems in the implementation phase.

7. Periodical Tests

Periodical tests should be administered to ensure that the

personnel are prepared for emergencies at all times. Before and

after these tests, actions for educating and increasing awareness

of all stakeholders should be taken.

BusinessContinuity andEmergenceResponse at SBM

The expression of “You can’t manage what you can’t measure”

is a very common and cliché concept. Insurance Information

and Monitoring Center (SBM) has adopted this golden concept

as its guide. In addition to this concept, SBM has also adopted

the principle of “seamlessness” of systems and measures

and monitors every phase of its processes in its information

technology infrastructure and has set short term, middle term

and long-term Disaster Recovery (Emergency) targets for itself.

In accordance with this goal, SBM has planned all its projects

aimed at the insurance industry including all private and public

organizations it cooperates with. SBM has set crisis committees

as part of its organization and believes that timely response is

only possible by written procedures and regular tests (Figure I:

Incident Management Organization Chart).

SBM has also set Emergency levels and all incidents ranging from

the smallest to most severe are monitored carefully and required

actions are taken based on business impact

(Table 1: Emergency Levels).

Sigorta sektörü ile 9Şubat, 8Nisan,

13 Eylül ve 25 Ekimtarihlerinde

gerçekleştirilenAcil Durum(DR) testleri

başarıyla tamamlanmıştır.

Disaster Recovery (DR) tests,whichwere

conducted on Feb 9, Apr 8, Sep 13 andOct

25, have been completed successfully in

collaborationwith the Insurance sector.