Previous Page  60 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 60 / 76 Next Page
Page Background

60

hedefler projenin başarısı için önemlidir. Bu hedefler

aynı zamanda ölçülebilir olmalıdır. Çoklamış müşteri

datasını yüzde 75 oranında azaltmak gibi somut bir

hedef proje başlangıcında iyi bir ilk adım örneğidir.





Veri kalitesi çalışmasının sadece bir IT konusu

olmadığı bilinmelidir

Veri kalitesi projesi genellikle IT çalışanları tarafından

yürütülmesine rağmen sadece bir IT konusu olarak

nitelendirilemez. Bu projenin çıktıları daha çok iş tarafı

için gereklidir. Dolayısıyla veri kalitesi sürecinde IT ve

iş kullanıcılarının rol ve sorumlulukları tanımlanmalı

ve beklentiler netleştirilmelidir. Örneğin müşteriye

ait demografik ve adres bilgilerinin sisteme doğru

girilmesi gibi konuların iş kullanıcıları sorumluluğunda

olduğu netleştirilmiş olmalıdır.





Üst seviye yönetim tarafından sahiplenilmesi

sağlanmalıdır

Veri kalitesi projesinin başarısı için üst seviye yönetim

tarafından desteklenmesi kritik önemdedir.

Bu proje sadece bir proje olarak ele alınmayıp bir

yönetim felsefesi olarak benimsenmeli ve bütün

iş süreçlerinde önemli bir kısım olarak dikkate

alınmalıdır. Bu çalışmanın bir yönetim felsefesi olarak

benimsenmesi için kaliteli bir verinin nasıl bir iş

faydasına dönüşeceği ortaya konmalıdır.

Örnek vermek gerekirse hasar yönetim sürecindeki bir

veri kalitesi iyileştirmesinin hasar tazmin süreçlerini

hızlandıracağı ve müşteri memnuniyeti olarak geri

dönüş sağlayacağı ve sonuçta kurumun kârlılığına

katkı sağlayacağı göz önüne alınmalıdır.





Yavaş ve sürekli adımların projeyi başarıya

ulaştıracağı unutulmamalıdır

Bir kurumda veri kalitesi süreçlerini oturtmak zaman

alır. Bu nedenle kısa vadede gözle görülebilir bir fayda

sağlayacak, örneğin çoklamış müşteri kayıtlarını

tekilleştirmek gibi bir adım proje için güzel bir

başlangıç olabilir. Bu sayede projenin sağlayacağı

fayda kurum tarafından gözlemlenir ve süreci

oturtmak için motivasyon sağlar.





Yatırımın getirisi izlenmelidir

Veri kalitesi yatırımının geri dönüşü kurumdaki bütün

noktaları etkiler. Müşteri datasındaki iyileştirme daha

etkili CRM yapılmasına ve dolayısıyla iş kararlarının

daha sağlıklı verilmesine katkıda bulunur. Veri kalitesi

kısa ve uzun vadeli faydalar sağlar.

75% is a good example of a first step at the beginning

of a project.





It should be noted that efforts aimed at improving

data quality is not only an IT issue

Even though mostly IT personnel would carry out a

data quality project, it can’t be seen solely as an IT

issue. The outcomes of this project would mostly be

beneficial on the business side. As a result, as part

of the data quality process, the roles and duties of

the IT and business users need to be defined and

expectations need to be clarified. For example it should

be clarified that the things such as correct entry of

customer demographics and address information in

the system are the responsibility of business users.





Data Quality Project needs to be supported by the

Senior Management

It is crucial that the data quality project is supported

by the senior management of the company in order to

achieve success with the project.

This project shouldn’t be seen only as a project but

should be adopted as a managerial philosophy and

should be taken into account as an important aspect

of all business processes. For this project to be

adopted as a management philosophy, it needs to be

demonstrated how quality data can be converted into

business gains.

For example, it should be taken into account that a

data quality improvement project related to the claim

management process would speed up the claim

settlement process and would improve customer

satisfaction, eventually leading to increased profitability

for the organization.





It should be noted that slow but continuous progress

will eventually result in project success

It takes time to establish data quality processes in an

organization. Thus, a step such as cleaning duplicate

customer data, which will bring solid benefits in the

short-term, might be a good start for the project. This

way, the organization will be able to monitor the gains

that the project would bring, and this would result in

increased motivation to establish the process.





Return on Investment should be tracked

Return on the investment in better data quality will

have an impact on all units of the organization.

Improvement in customer data would result in a

more effective CRM structure and would enable

the management to make more effective business

decisions. Improved data quality would bring short

term and long-term gains.

UZMAN GÖZÜYLE

EXPERT VIEW