Previous Page  59 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 59 / 76 Next Page
Page Background

59

Veri kalitesi, yaşayan bir organizasyon olarak ele

alınmalı ve “insan –teknoloji – süreç” üçgeninde

değerlendirilmelidir.

Gartner araştırma sonuçlarına göre;





İş dünyasının çok büyük bir kısmı data kalitesi

süreçlerini otomatize edememiştir.





Kurumların işletme gelirlerinin yüzde 10-20’si

veri kalitesi ile ilişkili problemlerin giderilmesi için

harcanmaktadır.





Veri ambarı projelerinin yüzde 50’sinden fazlası veri

kalitesindeki problemleri giderememe nedeniyle

başarısızlığa uğramaktadır.





Birçok kurum gerçek veri yönetimi prensiplerini

anlamamaktadır. Veri kalitesi sadece veri temizleme

anlamına gelmemektedir.

Bu araştırma bir kurumda veri kalitesi süreçlerini

oturtmanın çok kolay bir iş olmadığını ve bu süreçlerin

işlerlik kazanmaması da yüksek maliyetlere neden

olduğunu ortaya koymaktadır.

Veri kalitesi

çalışmalarında

başarı

sağlayabilmek için

şu

adımların

takip edilmesi faydalı olacaktır:





Ölçülebilir hedefler belirlenmelidir

Başarının en önemli faktörlerinden biri projeden

beklenen iş faydalarını tanımlamaktır. Fatura

maliyetlerini düşürmek için müşteri listelerini konsolide

etmek, aynı müşteriye ait farklı departmanlardaki

verileri gözden geçirmek ve suistimal tespiti

yapabilmek için müşterileri tanımlamak gibi spesifik

Data quality should be viewed as a living organization

and should be evaluated within the triangle of

“man-technology-process”.

According to Results of Research by Gartner;





A large portion of the business world has not yet

automated their data quality processes.





Around 10 to 20% of the income of the corporations is

spent on developing solutions to problems related to

data quality.





More than 50% of the data warehousing projects fail

due to failure to solve problems related to data quality





Most organizations fail to grasp the real data

management principles. Data quality is not only about

cleaning up data.

This study shows that establishing data quality processes

in an organization is not an easy task and that failure to

activate such processes results in high costs.

For efforts aimed at improving data quality to be

successful, it would be helpful to follow the below

mentioned steps:





Measurable goals should be determined

One of the most important elements of success is

defining the expected business benefits of a project.

Specific goals such as consolidating customer lists

to decrease invoicing expenses, to review information

from different departments related to the same

customer and to define customers in order to detect

fraud are crucial for the success of a project. These

goals need to be measurable at the same time. A solid

goal such as decreasing multiple customer data by

UZMAN GÖZÜYLE

EXPERT VIEW





Kurallarin Geliştirilmesi

Creating Rules





Profilleme

Profiling





Temizlik & Entegrasyon

Clean up and Integration

Bilgi Teknolojileri Geli;tiricileri

Information Technology Developers

İş Birimi

Business unit

VERİ KALITESİ KURALLARI

Rules for Data Quality





Kurallarin Tanimlanmasi

Defining Rules





Sozluk ve Referans

Glossary and Reference Sources





Listelerin yönetilmesi

Managing the Lists