Previous Page  21 / 31 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 21 / 31 Next Page
Page Background

İrat ödemeli ürün sunmak isteyen şirketlerin, Merkeze

yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

Şirketlerin başvuruları Merkez nezdinde yürütülmekte

olan Veri Transferi Projesi’ndeki durumları dikkate

alınarak Müsteşarlıkça değerlendirilecektir.

Değerlendirme sonucunda durumları yeterli görülen

şirketlerin başvuruları kabul edilecektir.

Başvuruları kabul edilen şirketlerin bilgi işlem

altyapılarına ilişkin teknik değerlendirme, Yönetmeliğin

16. Maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen esaslar

çerçevesinde Merkez tarafından en geç bir ay

içerisinde tamamlanacak ve değerlendirme sonuçları

Müsteşarlığa iletecektir.

İrat ödemeli ürünleri sunabilecek şirketler, bahsi

geçen değerlendirme sonuçları da dikkate alınarak

Müsteşarlıkça belirlenecektir.

Yukarıda belirtilen açıklamalar dahilinde Sigorta Bilgi

ve Gözetim Merkezi’nce şirketlerin IT altyapılarının

değerlendirilmesi amacı ile soru formu oluşturulmuş olup,

İlgili formdaki soru seti ISACA tarafından yayınlanmış olan

uluslararası COBIT Bilgi ve İlgili Teknolojiler İçin Kontrol

Hedefleri standartları kaynak alınarak hazırlanmıştır.

Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliği’nin 16. Maddesinin

ikinci fıkrasında; irat ödemeli ürünlere ilişkin tarife ve kâr

payı teknik esasları ile bu esaslara ilişkin değişikliklerin

Hazine Müsteşarlığı onayına tabi olduğu, teknik esaslara

ilişkin hususlar ile tarifelerin onaylanması ve elektronik

ortamda Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine (Merkez)

bildirilmesine dair hususlar belirlenmiştir (10/10/2012 tarihli

ve 28437 sayılı Resmi Gazete).

Ayrıca, ilgili yönetmeliğin 16. Maddesinin altıncı fıkrasında;

irat ödemeli ürünlere ilişkin olarak tarife primi matematik

karşılık, fon payı, yapılan ödeme, yapılacak toplam

ödemeler ile Müsteşarlığın talep edeceği diğer bilgilerin

Merkeze gönderilmesi gerektiği bu ürünleri sunacak

şirketlerin bilgi işlem altyapılarının Müsteşarlıkça

belirlenecek esaslara göre merkez tarafından inceleneceği

ve Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda

yapılacak inceleme sonucunda yeterli bulunan şirketlerin

irat ödemesi teminatı sunabileceği belirtilmiştir.

İrat ödemeli ürünleri sunabilecek şirketlerin belirlenme

süreci aşağıda açıklanmaktadır:

1.

2.

3.

4.

İrat Ödemeli Sigortalar için

IT Yetkinlik Formu Hazırlandı

HABERLER 21