Previous Page  9 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 76 Next Page
Page Background

9

Değerli okuyucular,

2014, sigorta sektörü adına son beş

yılın en düşük büyüme hızıyla geçirilen

yılı oldu diyebiliriz. 2013’te sektör yüzde

22 büyüme hızı yakalarken, 2014’te

bu oran yüzde 8 civarlarında kaldı.

Büyümeyi etkileyen en önemli neden-

lerden biri sektörün yüzde 50’sinden

fazlasını oluşturan araç sigortaları

oldu. Geçen yıl trafik sigortasında-

ki pirim artışı oldukça hızlı yaşan-

mıştı, fakat 2014’te aynı performans

yakalanamadı.

2015 yılı ile ilgili beklentimiz 2014’ün

aksine, tek basamaklı büyüme

rakamlarının

üzerine

çıkılacağı

yönünde. Sektör için önümüzdeki yıl

yüzde 10-12 bandında bir büyüme

öngörüyoruz. İş modellerimizi, plan-

larımızı buna göre yapıyoruz.

Avrupa’nın 6. büyük ekonomisi olan Türkiye, sigortacılık

potansiyeli açısından Almanya, Fransa ve İngiltere’nin

ilk üçte yer aldığı Avrupa’da 11. sırada yer alıyor.

Teknolojinin ve sosyal medyanın gelişiminden eğitim sevi-

yesinin yükselmesine kadar yaşanan değişiklikler sigorta

sektörünün gelişimi için de ümit vericidir.

Bütün bu gelişmeler, birey ve kurumolarakmaruz kaldığımız

risklerin şekil ve büyüklüklerini değiştiriyor. Türkiye’nin genç

nüfusu, giderek yükselen eğitim seviyesi ve şehirleşme

oranı sigortaya olan talebi artırıyor. Belli bir yaşam kali-

tesine erişen bireyler, ekonominin gelişmesi sayesinde

büyüyen KOBİ’ler, varlıklarını korumak, sürdürebilmek ve

önlerindeki belirsizlikleri ortadan kaldırmak için risklerini

sigortalatmak istiyor.

SBM, gerçekleştirdiği projelerle, verilerin tek merkezde topla-

narak, sigortacılık faaliyetlerinin daha kapsamlı ve etkin

şekilde yürütülmesi, sektör genelinde uygulama birliğinin

sağlanması, sağlıklı fiyatlandırma yapılabilmesi, suisti-

mallerin önlenmesi, güvenilir istatistiklerin oluşturulması,

sigorta sistemine olan güvenin artırılması ve kamu göze-

tim - denetiminin etkinleştirilmesi misyonuyla bu bilincin

oluşmasındaki en önemli aktörler arasında yerini almaktadır.

2014 SBM’nin yeni projeleri tamamlaması ve hayata sun-

ması açısından oldukça verimli bir yıl olmuştur.

Dear readers,

We can say that year 2014 was

a year where we experienced the

lowest growth rate of the last five

years in the insurance industry.

While the industry grew by 22% in

2013, this remained at around 8%

in 2014. One of the most important

factors affecting growth was liability

insurance, which comprises more

than 50% of the industry. Last

year, there was a rapid increase

in premium production in liability

insurance however the same

performance couldn’t be achieved in

2014.

Unlike growth figures in 2014, we

expect growth figures to be two

digit figures in 2015. We expect the

insurance industry to grow by 10 to

12% next year. We base our business

models and plans on this forecast.

As Europe’s 6

th

biggest economy, Turkey ranks 11

th

in terms of

potential of the insurance industry in Europe where Germany,

France and UK are in top three. A variety of changes ranging

from advancements in technology and social media to increased

education level are all promising developments for the sector.

All these developments change the format and magnitude of the

risks were exposed to at the individual and corporate level. Young

population of Turkey, ever increasing education level and rate

of urbanization increase the demand for insurance. Individuals

attaining a certain life quality, SMBs that grow with better

economic conditions are all willing to have their risks insured

in order to maintain and sustain their assets and to eliminate

uncertainties ahead.

With the projects it realizes, SBM is among the main players

taking an active role in creating this awareness as a reflection of

its mission of increasing effectiveness of insurance operations

by gathering data at a single center, achieving unity in terms

of practices across the sector, achieving a healthy pricing

approach, preventing fraud, developing reliable statistics,

increasing confidence in the insurance system and making public

supervision and monitoring more effective.

2014 was a quite effective year for SBM in terms of realizing new

project.

2015 yılı ile ilgili beklentimiz

2014’ün aksine, tekbasamaklı

büyüme rakamlarınınüzerine

çıkılacağı yönünde.

Unlike growthfigures in 2014,we

expect growthfigures to be two digit

figures in 2015.

GÖRÜŞ/YORUM

OPINION/COMMENT