Previous Page  10 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 76 Next Page
Page Background

10

Mutabakat

SBM, doğal bir veri toplayıcısı olarak, sektöre çok kıymetli

veriler sağlamaktadır.

Bu verilerin ve raporların daha değerli, faydalı, doğru ve

anlamlı olması için şirketlerin SBM’ye gönderdikleri verilerin

tutarlı olması çok önemli.

2015 yılında sigorta şirketleri ile her branşta %100

mutabakatı bir daha bozulmayacak şekilde sağlamayı

hedefleyen SBM, sektör ve Türkiye için çok kritik ve önemli

bir süreci yönetmektedir.

Mutabakat tek seferlik bir çalışma değil, sürekli bir iş

olarak prosedürlerin oluşturulmasını, operasyonların

planlanmasını, kontrol mekanizmalarının kurulmasını

gerektiren bir projedir. Bunun için hemSBMhemde şirketler

tarafında dedike ekiplerin takipte olması faydalı olacaktır.

Mobil Kaza Tutanağı

SBM 2014 yılında kullanıma açtığı dünyada ilk ve tek olan

Mobil Kaza Tutanağı uygulaması ile hem sektörde hem

de ülke çapında büyük ses getirdi. 20 milyon sürücüyü il-

gilendiren uygulama vatandaşlar tarafından kısa zamanda

benimsendi. Mobil Kaza Tutanağı uygulaması vatandaşa

getirdiği kolaylıklar yanında sigorta şirketlerine de müşteri

memnuniyetinin artırılması ve hasar süreçlerinin hızlandırıl-

ması konularında katkı sağladı.

SBM Kokpit

SBM’nin sektörde kapsamadığı branş, online ya da gün-

lük veri transferi yapmadığı alan hemen hemen kalmadı

diyebiliriz. Bütün çalışmaların özeti ve sonucu olarak

hazırlanan Dashboard uygulaması SBM KOKPIT ile

dünyada bir ilke daha imza atıldı. Günlük bazda şir-

ketlerimizi ve şirketlerimizin sektörle karşılaştırmasını

analiz edebildiğimiz bir dashboard sunabilen başka bir

sektör ve kurum, ne Türkiye’de ne de dünyada bulun-

mamaktadır.

Doğrudan Tazmin Sistemi

Mevcut hasar ödeme sisteminde, sigortalılar hasarını

alabilmek için kusurlu tarafın sigorta şirketine başvur-

maktadır. SBM tarafından geliştirilen Doğrudan Taz-

min Sistemi (DTS) ile trafik sigortası sahipleri hasar

sonucu zararlarını karşı tarafın sigortacısından değil kendi

şirketinden karşılayabileceklerdir.

DTS sektörün %20 (5 Milyar TL) büyüklüğünü oluşturan

zorunlu trafik poliçelerinde şirketlerin müşterilerine katma

değerli yeni servisler sunmasını sağlayacak ve bu alanda

büyüme getirecektir.

Reconciliation

As the sole data collector of the industry, SBM provides

valuable data to the sector.

In order for these data and reports to be more valuable,

beneficial, accurate and meaningful, it is vital that the data

provided to SBM by insurance companies are consistent.

Aiming to achieve 100% reconciliation with the insurance

companies in every branch in 2015, SBM manages a

process that is critically important for the sector and

Turkey.

Reconciliation is not a one-time initiative but rather a

project that requires creation of procedures, planning

of operations and creation of control mechanisms as a

permanent task. To this end, it would be beneficial to have

dedicated teams both on SBM and insurance company

side to monitor this process.

Mobile Accident Report

With the Mobile Accident Report application it launched

in 2014, which is the first and only application of its kind

in the world, SBM created great repercussions both in the

sector and Turkey. The application that relates to 20 million

drivers has been embraced very quickly by our citizens. In

addition to the convenience it offers to the users, Mobile

Accident Report benefited the insurance companies both

in terms of increasing customer satisfaction and speeding

up claim processes.

SBM Kokpit

We can argue that there’s almost no area in the sector left

where SBM does not cover or transfers data to and from

online or on a daily basis. With the Dashboard application

SBM KOKPIT that is a summary and result of all these

practices, SBM undersigned another novelty in the global

insurance sector. There’s no other industry or institution

neither in Turkey nor in the world that provides analysis

of the companies and comparison of companies with the

sector on a daily basis.

Direct Compensation System (DTS)

With the current claim payment system, beneficiaries are

required to apply to the insurance company of the party

at fault. With the Direct Compensation System (DTS)

developed by SBM, liability insurance holders will be

able to request compensation from their own insurance

companies instead of that of the other party.

In the liability insurance category which comprises 20% (5

billion TL) of the industry, DTS will allow companies to offer

new value added services to their customers and bring

growth in this area.

GÖRÜŞ/YORUM

OPINION/COMMENT