Previous Page  70 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 70 / 92 Next Page
Page Background

68

UZMAN GÖZÜYLE

EXPERT VIEW

Google tanımına göre metrik

birşeyin ölçümü ya da ölçüm so-

nucudur. Birşeyleri ölçmek aslında

kolaydır. Önemli olan size faydası

olacak ve gelişim sağlayabilecek

şeyleri ölçümlemektir. Ölçüm bizi

belli bir sonuca götürebilmelidir.

Ölçümler hedeflere uygun olarak

seçilmelidir. Bir yazılım yaparken

önemli olan yeni özelliklerin hızlı

bir şekilde çıkılması ya da güven-

liğin üst seviyede olması olabilir,

metrikler buna uygun belirlenmelidir. Metriklerin belli sonuçlar

üretebilmesi önemlidir. Metrikler yorumlandığında iş yapış

şekillerimizi değiştirebilir olmalıdır. Metriklerin tek başına an-

lamı yoksa ve sonuç üretmiyorsa bir anlamı yoktur.

Sürekli Gelişimi Sağlamak İçin Ölçmek Gerekir

Scrum’ın üç temel ayağından ikisi gözlem ve adaptasyondur,

buradaki temel amaç aslında sürekli iyileştirme, başka bir

ifadeyle Kaizen kültürüdür. Amaç, zaman kaybını azaltarak verim-

liliğini arttırmak, müşteri değerini maksimize etmek , pazara

hızlı çıkabilmek ve organizasyonun potansiyelini geliştirmek-

tir. Agile manifesto arkasındaki 12 prensip içerisinde de bu

açıklanmaktadır. Çevik metriklerdeki temel amaç sürekli

iyileştirmeyi sağlayabilmektir. Sürekli iyileştirme için metrikler

kullanılacağından doğru metriklerin seçimi önem kazanmak-

tadır. Metrikler organizasyonun strateji ve yönünü belirlerler.

Metrikler sayesinde organizasyon üzerinde yoğunlaşılabilir.

Karar almaya yardımcı olurlar. Performance yönetiminde yol

gösterirler. Gelişim ve değişimi sağlarlar ve ekip ya da kişiler

arasında daha anlaşılır ve şeffaf bir iletişim sağlarlar.

According to Google’s definition,

a “metric” is the measurement or

measurement result of something.

It is in fact easy to measure some

things. What matters is to measure

things that will benefit you or help

you develop. A measurement should

be able to help us come to a

conclusion. Measurements should

be appropriate for the goal. When

developing software, what matters

might be implementing new fea-

tures quickly or achieving maxi-

mum security but the metrics should be selected accordingly. It

is important that the metrics can create certain results. When

interpreted, metrics should be able to change the way we do

business. If metrics don’t mean anything on their own and cre-

ate no results, then they’re not useful.

Continuous Measurement is Required to

Ensure Continuous Development

Two of the three major steps of Scrum are monitoring and

adaptation. The main purpose here is actually to achieve con-

tinuous improvement, in other words a “Kaizen culture”. The

goal is to minimize waste of time, improve efficiency, maximize

customer value, ensure quick launch and to develop the organi-

zation’s potential. And this is what lies behind the 12 principles

of agile manifesto. The main purpose of agile metrics is to en-

sure continuous improvement. Because metrics will be used for

continuous development, selection of correct metrics becomes

vital. Metrics set the strategy and direction of the organization.

Thanks to metrics, it would be possible to focus on the organiza-

tion. They facilitate decision-making and act as a guide in per-

formance management. They ensure development and change

and ensure easy-to-understand and transparent communica-

tion between the teams or individuals.

Agile Performans Yönetİmİ:

Bİreyler Yerİne Takım ve Süreçlerİ Ölçümle

Agile Performance Management:

Measure the Team and Processes Instead of Individuals

Cüneyt GÜL

Kurumsal Çözümler ve İş Zekası Direktörlüğü

Enterprise​Solutions and Business Intelligence Directorate