Previous Page  73 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 73 / 92 Next Page
Page Background

71

UZMAN GÖZÜYLE

EXPERT VIEW

Makine Çağı’nın başladığı 1800’lerin sonu ile 1950 yılları

arasında dünya devletleri enerji kaynaklarını ele geçirmek

için kıyasıya bir mücadele içine girdiler. Sanayide devrimi

başlatan kömürün yerini petrolün alması, SHELL, EXON

MOBIL, BP gibi petrol üreticileri, bu enerjiyi tüketen araçları

üreten GENERAL MOTORS, FORD, TOYOTA, MITSUBISHI

gibi dev şirketlerle bu sektörlere finansman sağlayan global

bankaları doğurdu. Forbes dergisinin 1995 yılı Global 500

listesinin ilk 20 şirketi incelendiğinde yakın tarihe kadar

tablonun değişmediğini görüyoruz.

Bilgi Çağı

1970’lerde bilgisayarların hayatımıza girmesi, VERİ iletişi-

mi ve depolaması sistemlerini de hızla geliştirdi. İnterne-

tin iletişimi ceplere kadar sokmasıyla başlayan SOSYAL

ÇAĞ, beraberinde ses, yazı, görüntü, video gibi görsellerin

oluşturduğu anormal miktarda veri trafiği ve bu verilerin

depolanmasının sonucu ortaya çıkan BÜYÜK VERİ ÇAĞI’nı

doğurdu. Veri trafiği öyle hızlı arttı ki sadece Google’ın gün-

lük işlediği veri hacmi 20PB(petabyte)’a ulaştı. 2012 yılında

dünya genelinde 2.75ZB(zettabyte) veri depolanırken 2015

yılında bu değer %300 artışla 8ZB(zettabyte)’a çıktı.

Bütün insanlık tarihinde tüm dillerde yazılı kaynakların

toplamının 50 petabyte bir veri alanı kapladığını söylersek

üstteki rakamların ne ifade ettiği daha rahat anlaşılabilir. (1

zettabyte = 1.000.000 petabyte)

Doğadaki En Değerli Maden Veri

2000’li yıllara geldiğimizde artık VERİ petrolden daha değer-

li bir madendir. Bu dönemde dünyanın büyük şirketleri

listesinin, veriyi toplayan/işleyen/satan şirketlerin lehine

Between late 1800s when the industrial revolution started

and 1950s, world states entered into a fierce competition

over the control of energy sources. After oil replaced coal

which started the industrial revolution gave birth to oil pro-

ducers such as SHELL, EXON MOBIL and BP and global

giants like GENERAL MOTORS, FORD, TOYOTA, MIT-

SUBISHI that manufacture vehicles that consume this

energy as well as global banks that provide financing for

these sectors. Looking at the first 20 companies of the Global

500 list of Forbes magazine in 1995, we see that this picture

hasn’t changed until recently.

Information Age

Introduction of computers to our lives in 1970s resulted in

DATA communication and storage systems to develop at a

much higher pace. SOCIAL AGE during which Internet put

communication in our pockets, resulted in abnormally huge

data traffic made up of voice, text, picture, video and data and

consequently BIG DATA AGE which is the result of storage of

all this data. Data traffic increased so fast that the amount

of data processed just by Google reached 20PB (petabyte).

In 2012 a total of 2.75ZB (zettabytes) of data were saves all

across the world, this figure increased by 300% and reached

8ZB (zettabytes) in 2015.

May be if we note that sum of all written sources created

in all languages in the history of mankind is equivalent to

around 50 petabytes of data, these figures might make more

sense. (1 zettabyte = 1.000.000 petabyte)

The Most Valuable Metal in Nature: Data

And in 2000s, DATA became more valuable than oil. During

this period we see that the list of world’s biggest companies

changes in a way to favor companies that gather/process/

BEŞİNCİ ELEMENT:

VERİ

FIFTH ELEMENT: DATA

Nevzat KOLDEMİR

Kurumsal Çözümler ve İş Zekası Direktörlüğü

Enterprise​Solutions and Business Intelligence Directorate