Previous Page  41 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 41 / 86 Next Page
Page Background

41

Çeviklik (Agility) artık organizasyonlar için artı bir özellikten

ziyade organizasyonun kültüründe olması gereken bir

zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Organizasyonun

değişimlere ve rekabetçi pazar koşullarına hızlı cevap

verebilmesi ve adapte olabilmesi ancak agile yöntemlerin

kullanılmasıyla mümkün olabilmektedir.

Organizasyonların agile yapıya dönüşüm ihtiyaçlarını

aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.





Değişen müşteri ihtiyaçlarının yönetilmesi





Rekabetçi pazar koşullarına hızlı geri dönüşler ve

adaptasyon





Şeffaflığın arttırılması ihtiyacı





Değer odaklı çözüm üretebilen bir organizasyon





Yazılım geliştirme projelerinde kapsamın değişmemesi

üzerine planlama yapmak yerine müşterinin

değişebilecek ihtiyaçlarını yönetebilmek üzerine

planlama yapabilmek





Yaptığı işten zevk alan ve daha verimli çalışan bir

organizasyon

Standish Group tarafından yapılan araştırmalara göre

Waterfall ile yönetilen projelerde başarı oranı %14 iken,

Agile projelerde bu oran 42’lere çıkmaktadır. Günümüzde

müşteri ihityaçlarındaki değişim kaçınılmazdır. Waterfall

projelerde proje planlaması proje kapsamının sabitlenme-

sine göre yapılmakta, bu hem değişimin yönetilememesine

hem de değer üretebilecek fonksiyonların öncelikli olarak

yapılmamasına neden olmaktadır. Kapsamın değişmeyecek

olması sebebiyle müşteri ihtiyacından fazla istekte buluna-

bilmektedir. Bir başka araştırmaya göre yazılımlara eklenen

Today, agility is a must-have aspect of the organizational cul-

ture rather than a plus feature they have. For organizations

to be able to respond to changes and competitive market

conditions, and adapt themselves rapidly, they must utilize

agile methodologies.

Organizations’ needs for transition to an agile organization

can be summarized as follows:





Management of changing customer needs





Rapid return to competitive market conditions and

adaptation





Need to improve transparency





An organization that can produce value-oriented solutions





In software development projects, ability tomake planning

focused on the ability to manage the changing customer

needs rather than on maintaining existing content.





An organization that enjoys its business and works more

efficiently

According to studies conducted by Standish Group, while

the success rate is 14% in projects managed with Waterfall,

this rate goes up to 42% in Agile projects. Today, changes in

customer needs are inevitable. In Waterfall projects, project

planning is based on keeping the project scope constant and

thismakes changemanagement impossible andprevents the

organization from giving priority to functions that can create

value. Inability to change scope may result in the customer

demanding more than its need. According to another study,

64% of the functions added to software are either used very

infrequently or not used at all. What matters is being able to

SBM’de Agile Dönüşüm

Agile TransFORMATION at SBM

Cüneyt GÜL

Çevik Çözümler ve İş Zekası Direktörlüğü

Agile Solutions and Business Intelligence Directorate

UZMAN GÖZÜYLE

EXPERT VIEW