Previous Page  10 / 35 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 35 Next Page
Page Background

oran İngiltere’de yüzde 1.1’e kadar çıkmaktadır.

Türkiye’de sağlıklı istatistik veriler olmadığı için, tıbbi

hataların hastaneye yatışlarından aldığı pay kesin olarak

bilinmemektedir. Ancak, gelişmiş ülke ortalamalarının

altında olmadığı da tahmin edilmektedir.

Durum böyle olunca da tıbbı hatalar yüzünden mağdur

olan hasta ve yakınları, hak aramak yerine psikolojik olarak

rahatlama ve deşarj olma yolunu seçmekte; hastane

basıp, doktor ve çalışan personeli kendisi cezalandırmaya

kalkışmaktadır.

Böylesine kaotik bir iş ilişkisi çerçevesinde, “Tıbbi Kötü

Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası”

hekimlerin herhangi bir müdahale gerçekleştirirken veya

karar alırken üzerilerinde oluşan baskının hafifletilmesinin

yegâne sağlayıcısıdır.

Bu sistem sayesinde doktorlar geçmiş on yıllık, emekli

olduktan sonra ise 2 yıl öncesine kadarki müdahaleleri ve

verdikleri kararları hatırlamaya çalışmak yerine sağlıklı bir

şekilde ulaşabileceklerdir.

Sistem sayesinde Türkiye’de hasta ve hasta yakınlarının

sigorta şirketinden bir hasta başına 400 bin liraya kadar

tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır. Bu, toplamda 1

milyon 800 bin TL’ye kadar çıkabilmektedir.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Sigortası, genel şartlarda şöyle tanımlanmaktadır: “Serbest

ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında

çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına

göre uzman olanların poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa

ederken mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı

olarak sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki

veya sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat

taleplerine, bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile

hükmolunacak faize ve sigortalı aleyhine ileri sürülen

tazminat talebine ilişkin makul giderlere karşı poliçede

belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar.”

Ayrıca; “Sigortalının mesleki faaliyete son vermesi

halinde, birinci paragraftaki teminata ek olarak, son sigorta

sözleşmesi dönemindeki mesleki faaliyetinden dolayı

sözleşmenin bitiş tarihinden iki yıl sonrasına kadar ortaya

çıkabilecek talepler de teminat dahilindedir” denmektedir.

Kutsal addedilmiş doktorluk mesleğinde bile zaman zaman

yanılma payları olduğu göz önüne alınarak şüphe edilen ya

da rahatsızlık duyulan bir durumda hekimlerin verdiği her

karar sorgulanabilir hale getirilmiştir.

Öyle ki; Yargıtay, bir dosyada “Bir meslek veya sanat

erbabı, meslek veya sanatını icra ederken muhakkak surette

bilmesi gereken bir konuyu bilmemesi veya zararın önüne

geçmek için bilimin lüzum gösterdiği tedbirleri ihmal etmesi

yüzünden zarara sebebiyet verirse sorumlu olur” şeklinde

karar vermiştir.

Hasta Güvenliği Derneği’nin verilerine göre, tıbbi hatalar

genel ölüm nedenleri arasında ilk beşte yer almaktadır.

Hataların yüzde 48’i cerrahi, yüzde 20’si de yanlış ilaç

kaynaklı olmaktadır. ABD’de hastaneye yatışların yüzde

3.4’ü istenmeyen hatayla sonuçlandığı görülmektedir. Bu

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali

Sorumluluk Sigortası

Sigortacılık Çözümleri

İş Analisti

(SBM)

Tuncay

BAĞBAŞI

UZMAN GÖZÜYLE

10