Previous Page  22 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 22 / 60 Next Page
Page Background

22

TMTB DATACENTER DÖNÜŞÜMÜ

TMTB (TURKEY MOTOR INSURANCE OFFICE)

DATACENTER TRANSFER PROJECT

Günümüz dünyasında teknolo-

jinin artık güvenlik ve

performans üzerinden ilerlediği

görülmektedir. Teknolojide

yaşanan çok hızlı değişim ve

gelişmeler doğrultusunda in-

sanların talepleri artmakta,

beklentileri, güvenlik ve

performans kapsamında çok

farklı boyutlara ulaşmaktadır.

Gelinen durum ise bu iki kavram

için şirketler arasında rekabeti

doğurmakta, kullanıcılar ise

gereksinimlerinin mümkün

olduğu kadar kısa sürede ve

pratik yollarla çözen sistemleri

tercih etmektedir.

Projenin Amacı

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu’nda

mevcut kullanımda olan

fiziksel sunucuların (muhasebe

programı ve Oracle hasar

operasyon programı) işletim

sisteminin eski versiyonda kalması, bakım,

yedekleme ve güvenlik gibi hizmetlerin maliyetinin

yüksek olması, felaket senaryoları gibi durumlar

göz önünde bulundurularak sistemlerin SBM

Veri Merkezi’ne taşınmasına karar verilmiştir. Bu

bağlamda 2016 yılının başında Sigorta Bilgi ve

GözetimMerkezi ve Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu

arasında imzalanan protokol ile TMTB BT altyapı

sistemlerinin SBMVeri Merkezi’ne taşınması

projesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca bu iki kurumun da

Türkiye Sigorta Birliği üyesi olması, TMTB Yeşilkart

Poliçe verilerinin SBM veri tabanında bulunması,

veri alışverişini sağlayan bazı web servislerin SBM

üzerinden çalışıyor olması gibi etkenlerde bu

protokolün imzalanmasında önemli faktörlerden

olmuştur.

Projenin Kazanımları

Bu projenin hedefi, uygulama ve veri tabanı

sunucularının SBMVeri Merkezi’ne aktarılması ve

mevcutta kullanılan uygulama, veri tabanı, sunucu

ve network ürünlerinin güncel versiyonlarına

Orhan Polat

Uygulama ve Değişim Yönetim

Application and Change Management

In the present day, one can see

that technology proceeds now

but basing on the security and

performance requirements. In

line with the very fast changes

and developments experienced

in technology, the demands of

the humans do increase whereas,

accordingly, such demands result

in quite different dimensions

in expectations, security and

performance.

The Objective of the

Project

Considering that the operating

systems of the physical

servers presently in use by

Turkey Motor Insurance Office

(accounting program and Oracle

loss operations program) are

old versions, high costs of

maintenance, backing up and

security and insufficient disaster

scenarios etc. grounds; it is decided to transfer the

system to SBM Data Centre. Under this context,

in the beginning of 2016, Insurance Information

and Monitoring Centre (SBM) and Turkey Motor

Insurance Office (TMTB) have signed a protocol

for the project of transferring the TMTB IT

infrastructure systems to SBM Data Centre. This

protocol was also assisted by the facts that both

organizations are members of Turkey Insurance

Association, TMTB Green Card Policy data already

existing in SBM database, certain web services

enabling the data exchange operating through

SBM systems etc.

Benefits of the Project

The targets of the project are (i) to transfer the

application and database servers to SBM Data

Centre and (ii) upgrading the existing application,

database, server and network products to actual

versions i.e. increasing the performance and

efficiency of the system. Thus, as a first step, the

accounting and loss operations programs on the

SBM’den ·

From SBM