Previous Page  53 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 53 / 92 Next Page
Page Background

53

Expert View

· Uzman Gözüyle

Ölçmeye dayalı yazılım metrikleri ve yazılımda

kalite kavramları, bilişim dünyası için son yıllarda

üzerinde en çok çalışılan konular haline gelmiştir.

Yapılan çalışmalar sonucunda yazılımmetriklerinin

doğrudan kalite ile ilişkili olduğu gözlemlenmiştir.

Test takımlarından gelen önemli bilgilerden biri test

çalışmalarının ilerleme raporu ve proje geliştirme

görevlerinin test durumlarıdır. Bu bilgiler; grafik,

çizelge ve dashboardlarla ifade edilen Metrik ve KPI

(Key Performance Indicator - Anahtar Performans

Göstergesi) bilgilerini içeren raporlamalarla ifade

edilir.

Metrikler; ölçüm, karşılaştırma veya performans

takip için kullanılan nicel değerlendirme ölçümleri

veya parametrelerdir. Yazılım metrikleri ise

bir yazılım veya spesifik bir bölümünün belirli

özelliklerinin ölçülmesidir.

KPI değerleri; organizasyonun kendince belirlemiş

olduğu kritik stratejik hedeflere veya amaca

ulaşmadaki durumu göstermek için tanımlanmış

ölçümlerdir. Bu değerler metriklerin kombinasyonu

veya birleşimleri ile birlikte hesaplanabilir.

Aynı zamanda organizasyonun uzun dönem

hedeflerine ulaşmada ne kadar başarılı olduğunun

tanımlanmasınavealınansonuçlaragörehedeflerin

gözden geçirilmesine de yardımcı olur.

Test ekiplerinin ürettiği önemli bilgilerden birisi

test süreçlerinin ilerleme miktarı ve projenin

geliştirme görevlerinin durumlarıdır. Bu tip bir veri

test eforlarının şu andaki gelişimini göstererek

geçmiş ile karşılaştırma ve gelecekteki projeler için

karşılaştırma verileri sunar. Bu veriler organizasyon

içerisindeki grup ve kişilerin kendi aktivitelerini

düzenlemesi ve karar alma faaliyetleri için önem

arz etmektedir.

Yazılım geliştirme yaşam döngüsünden çıkan bu

doğru, güvenli ve tutarlı veriler ile organizasyonların

karar verme mekanizmalarının kalitesinin artması

sağlanmaktadır.

Concepts of measurement-based softwaremetrics

and quality of software have entered among the

topics of highest interest for the IT world in recent

years. Studies have shown that software metrics

are directly correlated with quality.

Among the most important information received

from test teams are progress reports of tests and

test status of project development tasks. This

information is expressed by reports that contain

Metrics and KPI (Key Performance Indicator)

information shown with graphs, charts and

dashboards.

Metrics

are

quantitative

assessment

measurements or parameters that are used

to monitor measurements, comparisons or

performance. On the other hand, software metrics

are related to measurement of certain features of

software or its specific section.

KPI values are measurements defined to show

progress with regard to attainment of critical

strategic targets set by the organization or

attainment of certain goals. These values can be

calculatedbyusinga combinationofmetrics. It also

helps in defining how successful the organization

has been in reaching long-term goals and in

reviewing targets based on outcomes achieved.

One of the important data generated by test teams

is related to level of progress of test processes

and the status of project development tasks. This

type of data allows the user to make comparisons

with historical data by demonstrating the current

progress of test efforts and offers data from

comparisons with future projects. These data are

important in terms of allowing the groups and

individuals in the organization to organize their

own activities and in terms of decision-making

actions. These correct, reliable and consistent

data that result from the software development

lifecycle help improve the quality of decision-

making mechanism of the organizations.

TEST METRİKLERİ VE KPI DEĞERLERİ

TEST METRICS AND KPI VALUES