Previous Page  6 / 31 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 31 Next Page
Page Background

Sektör genelinde uygulama birliğinin sağlanması,

Sağlıklı fiyatlandırma yapılabilmesi,

Suistimallerin önlenmesi,

Güvenilir istatistiklerin oluşturulması,

Sigorta sistemine olan güvenin arttırılması

Kamu gözetim-denetiminin etkinleştirilmesi

hedeflenmektedir. Sözkonusu hedeflerin her biri sigorta

sektörü için büyük önem arzetmektedir.

SBM, TSB ile çok yakın ve iç içe çalışan

bir merkez; TSB olarak sektöre sunmayı

düşündüğünüz yeni projelerde SBM’ye ne tür

görevler düşeceğini düşünüyorsunuz?

Biraz önce ifade ettiğim hedefleri dikkate aldığınızda, Si-

gorta Bilgi ve Gözetim Merkezine ciddi görevler düştüğünü

göreceksiniz. Son günlerde gündemimizde sıkça yer

alan, sigorta suiistimalleri ile ilgili olarak Sigorta Bilgi ve

Gözetim Merkezi’nden daha çok faydalanılması gerektiğini

düşünüyorum. Bu konuda sektörü faydalı olacak, sistemin

daha etkin kullanılmasını temin edecek çalışmalar

yapılacaktır.

Diğer taraftan, sektörün en çok zarar ettiği trafik branşında,

TSB Başkanı olarak, sizin gözünüzden SBM’nin

sektördeki rolünü bizimle paylaşır mısınız?

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, 5684 sayılı Sigortacılık

Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Sigorta Birliği

nezdinde kurulmuştur. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi,

sigortalılar ve sigorta sözleşmesinden dolaylı da olsa men-

faat sağlayanlara ilişkin olarak, yanlış sigorta uygulamaları

dahil, risk değerlendirmesine esas bilgileri toplamak ve

bu bilgilerin sigorta, reasürans ve sigortacılık faaliyetinde

bulunan emeklilik şirketleri ile Müsteşarlıkça belirlenecek

kişilerle paylaşılmasını sağlamak amacıyla faaliyetlerine

devam etmektedir.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi bünyesinde 4 alt bilgi

merkezi bulunmaktadır. Bunlar, bünyesinde bulunan Trafik

Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi (TRAMER), Sağlık

Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi (SAGMER), Hayat

Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi (HAYMER) ve Sigorta

Hasar Takip ve Gözetim Sistemi (HATMER).

Bu 4 alt birimle,

Verilerin tek merkezde toplanarak, sigortacılık faaliy-

etle-

TSB Başkanı Recep KOÇAK ile konuştuk.

Sigorta sektörü

SBM ile

ortak bir

veri tabanına

kavuştu

Recep KOÇAK

, TSB Başkanı

RÖPORTAJ

6